Scroll Top
ręka tonący koło chwyta

Trzeba uważać przy korzystaniu z usług firm oferujących pomoc przy spłacie zadłużenia
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Trzeba uważać przy korzystaniu z usług firm oferujących pomoc przy spłacie zadłużenia
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Firma oddłużeniowa niekoniecznie pomocna

Tak uznał UOKiK i nałożył na spółkę Certo Kancelaria Janowicz-Stradomska i Wspólnicy sp.k. z Warszawy kary w łącznej wysokości blisko 640 tys. zł.

– Po wnikliwej analizie umów zawieranych przez kancelarię Certo z konsumentami zakwestionowaliśmy 5 praktyk tej firmy i 14 niedozwolonych postanowień umownych. Zadłużeni konsumenci mogli nie mieć świadomości, że skorzystanie z usług tej spółki może jeszcze bardziej pogorszyć ich sytuację finansową. Gdyby np. dostali jasną informację, że kancelaria gromadzi ich wpłaty na poczet przyszłych ugód z wierzycielami, a nie bieżących spłat zadłużenia, a także potrąca z nich swoje honorarium, mogliby zdecydować, że bezpieczniej jest samodzielnie uporać się z długami niż korzystać z usług Certo  – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Decyzje nie są prawomocne – przedsiębiorca może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niedozwolone praktyki

Prezes UOKiK uznał, że kancelaria Certo stosuje praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nakazał ich zaniechać. Są to:

– Wprowadzanie w błąd co do pieniędzy konsumentów gromadzonych na specjalnym koncie, którym może dysponować tylko Certo. Zgodnie z umową jest to „comiesięczna kwota wpłacana przez Klienta na Rachunek bankowy do Rozliczeń, przeznaczona na zaspokajanie Wierzycieli i wynagrodzenie Kancelarii”. Konsumenci mogli więc nie być świadomi, że te środki zostaną przelane na konta ich wierzycieli dopiero po zawarciu ugody i że Certo nie reguluje w ich imieniu bieżących rat kredytów.

– Wprowadzania w błąd, że umowa z Certo i podejmowane przez spółkę działania w sprawie redukcji zadłużenia stanowią ochronę przed dochodzeniem w tym czasie roszczeń przez wierzycieli np. na drodze sądowej. Konsumenci udzielając kancelarii pełnomocnictw m.in. do prowadzenia negocjacji z wierzycielami, mogą mieć przeświadczenie, że obejmują one także tę kwestię.

– Zatajanie informacji o możliwości utraty całości lub części pieniędzy konsumentów zgromadzonych na rachunku w Certo. Ze środków tych potrącane jest wynagrodzenia dla kancelarii, może ona też z nich pokrywać dodatkowe koszty niewskazane w umowie. Jeśli więc do ugody nie dojdzie, konsumenci nie odzyskają całości wpłat.

– Pobieranie „opłat początkowych”, zanim konsumenci dostaną warunki umowy na piśmie.

– Określanie opłat dla Certo w stawce netto, czyli bez VAT. Zgodnie z przepisami konsumenci w chwili zawierania umowy powinni dostać jednoznaczną informację o cenie uwzględniającą wszystkie składowe i podatki.

Niedozwolone klauzule w umowie

Druga decyzja Prezesa UOKiK dotyczy niedozwolonych postanowień zawieranych przez Certo w umowach, klauzule te teraz trzeba uznać za nieobowiązujące. Miały one umożliwiać kancelarii m.in.:

– zmianę wysokości wpłat konsumentów w trakcie programu np. w zależności od liczby wierzycieli akceptujących propozycje ugodowe czy w związku ze zmianami sytuacji finansowej klienta,

– zarządzanie przez kancelarię wpłacanymi przez konsumentów pieniędzmi,

– pobieranie dodatkowych opłat w przypadku konieczności pokrycia kosztów lub podjęcia działań wykraczających poza zakres umowy, a także obciążanie klientów negatywnymi konsekwencjami, jeśli zrezygnują z uiszczenia tych kosztów,

– przedłużanie umowy,

– rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy konsument nie dokona w terminie dwóch pełnych wpłat.

Zadłużeni nie powinni zwiększać swoich kłopotów

UOKiK przygotował informację, na co uważać, podpisując umowę z firmą oddłużeniową – szczegóły na stronie internetowej UOKiK.

– Przestrzegam konsumentów, aby nie podejmowali pochopnie decyzji o skorzystaniu z usług firm oferujących pomoc przy spłacie zadłużenia. Powinni w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, przeczytać wszystkie dokumenty, dowiedzieć się, co konkretnie taka firma oferuje i jakie wynagrodzenie pobierze. Może się bowiem okazać, że próbując się wydostać z pętli zadłużenia, konsument wpadnie w jeszcze gorsze tarapaty finansowe. Warto także pamiętać, że profesjonalną pomoc prawną świadczą miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów – z ich wsparcia możemy bezpłatnie skorzystać, gdy wystąpi spór z przedsiębiorcą – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Posty powiązane

error: Content is protected !!