Scroll Top
time-is-money-gf75c60e11_1920

Wyprzedzające finansowanie dla wszystkich interwencji PS WPR
Fot. Alexa z Pixabay

Wyprzedzające finansowanie dla wszystkich interwencji PS WPR
Fot. Alexa z Pixabay

Jakie zasady wyprzedzającego finansowania w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023–2027?

Z tego finansowania będą mogli korzystać beneficjenci, jeśli taką możliwość przewiduje umowa, we wnioskowanej wysokości, nie wyższej jednak niż wysokość wkładu krajowego kwoty przyznanej pomocy. Dostępne będzie dla beneficjentów wszystkich interwencji PS WPR.

W przypadku interwencji I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych beneficjentowi może zostać przekazana kwota nie wyższa niż 50 000 zł.

Środki będą przekazane na podstawie umowy o przyznaniu pomocy, w której zostanie określony termin, wysokość, sposób wypłaty środków.

Rozliczenie ich będzie polegało na pomniejszeniu kwoty zatwierdzonej do wypłaty na podstawie wniosku lub wniosków o płatność o kwotę przekazanych środków.

Dla kogo wyprzedzające finansowanie?

Mechanizm wyprzedzającego finansowania pomocy do wysokości środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa był stosowany dotychczas (PROW 2007–2013, PROW 2014–2020) w stosunkowo małym zakresie i obejmował przede wszystkim działanie LEADER oraz wsparcie dla grup producentów rolnych.

Teraz uprawnieni do wnioskowania o wyprzedzające finansowanie mają być beneficjenci wszystkich interwencji PS WPR, w których współfinansowanie krajowe pochodzi ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem interwencji obszarowych oraz instrumentów finansowych, o ile taka możliwość zostanie przewidziana w wytycznych dla poszczególnych interwencji i w konsekwencji w formularzu umowy o przyznaniu pomocy.

Potencjalnie mogą to być beneficjenci interwencji:

Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje);

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej;

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF;

Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu;

Rozwój małych gospodarstw;

Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – w gospodarstwie;

Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – poza gospodarstwem;

Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń;

LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);

Współpraca Grup Operacyjnych EPI;

Doskonalenie zawodowe rolników;

Kompleksowe doradztwo rolnicze;

Doskonalenie zawodowe kadr doradczych;

Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych;

Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności.

Jakie zabezpieczenie?

Środki mogą być wypłacone beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy.

Zabezpieczenie całkowitej kwoty środków określonej w umowie o przyznaniu pomocy będzie ustanawiane w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, do dnia rozliczenia środków. Jeśli kwota środków na wyprzedzające współfinansowanie określona w umowie o przyznaniu pomocy przekracza 2 000 000 zł, będzie ustanawiane dodatkowe zabezpieczenie.

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy będzie jednocześnie zabezpieczeniem środków wyprzedzającego współfinansowania, ustanawianego w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową – zaznaczono.

Natomiast gdy – zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy – ustanawianie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy nie jest wymagane, to jednak dla wypłaty wyprzedzającego współfinansowania beneficjent będzie zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia środków wyprzedzającego współfinansowania do wysokości 2 000 000 zł w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, a na kwotę przekraczającą 2 000 000 zł – dodatkowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenia nie składa beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych, państwowym instytutem badawczym oraz instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, a w przypadku gdy umowa o przyznaniu pomocy jest zawierana z grupą beneficjentów – jeżeli wszyscy beneficjenci są jednostkami sektora finansów publicznych lub takimi instytutami.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 trafił do konsultacji.

Posty powiązane

error: Content is protected !!