Scroll Top
skarbonki świnki

Organizacje i związki rolnicze od początku nowego roku z dofinansowaniem z budżetu państwa – na wniosek płatnika podatku rolnego
Fot. 3 D Animation Production Company z Pixabay

Organizacje i związki rolnicze od początku nowego roku z dofinansowaniem z budżetu państwa – na wniosek płatnika podatku rolnego
Fot. 3 D Animation Production Company z Pixabay

Której organizacji przekazać 1,5 proc. podatku rolnego?

Już od 1 stycznia część podatku rolnego trafi do organizacji rolniczych. Czy wiadomo, których?

Bo to sami płatnicy podatku będą decydować, na czyją rzecz chcą przekazać swój podatek.

Więcej o zasadach finansowania wybranych związków:

Związki zawodowe, spółdzielnie i KZRKiOR z odpisem 1,5 proc. podatku rolnego

Dla których związków?

Do wyboru będą związki, które zostaną wpisane na listę opublikowaną przez ministra rolnictwa. Czy MRiRW podjęło kroki w celu wprowadzenia w życie ustawy? Czy jest znana lista organizacji, które będą uprawnione do otrzymywania 1,5 proc. podatku rolnego?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w roku 2024 wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do uzyskania 1,5% podatku rolnego składa się do 20 stycznia 2024 r. „Zgłoszenia te będą weryfikowane przez MRiRW i ostateczna lista podmiotów uprawnionych zostanie, zgodnie z przepisami prawa, zamieszczona na stronie MRiRW do końca lutego 2024 r.” – podaje MRiRW.

Trzeba dodać, że w tym roku związki będą miały więcej czasu na zgłoszenie (a MRiRW mniej na weryfikację), bo zgodnie z ustawą w kolejnych latach termin zgłaszania podmiotów do  dofinansowania z podatku rolnego upływa z końcem poprzedzającego roku.

Który rolnik ma prawo przekazać część podatku rolnego?

Podatnik podatku rolnego, będący osobą fizyczną, może (nie musi!) wnioskować do właściwego organu podatkowego o przekazanie przez ten organ wpłaconego przez niego 1,5% podatku rolnego. Posłuży się wnioskiem, którego wzór określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw finansów publicznych, określając też szczegółowy zakres zawartych w nim danych niezbędnych do przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego, mając na względzie umożliwienie identyfikacji podatnika i właściwego organu podatkowego, do którego jest składany ten wniosek, oraz poprawne przekazanie kwoty 1,5% należnego podatku rolnego.

Warunkiem przekazania części podatku rolnego przez płatnika jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty.

Kwotę przekazywaną, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół, organ podatkowy przekazuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego, z tym że tę kwotę pomniejsza się o koszty przelewu bankowego – podaje ustawa.

Gminom przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

Kolejne 2 procent podatku rolnego jest przekazywane na działalność izb rolniczych – i tu już płatnicy nie mają wyboru, a gminy zwrotu.

Posty powiązane

error: Content is protected !!