Scroll Top
rolnicy zajmą się przetwórstwem

Wkrótce nabór wniosków na przetwórstwo dla rolników
Fot. Wolf-Henry Dreblow z Pixabay

Wkrótce nabór wniosków na przetwórstwo dla rolników
Fot. Wolf-Henry Dreblow z Pixabay

Jakie wsparcie dla rolników na przetwórstwo z KPO?

Nawet 500 tys. zł może otrzymać rolnik zamierzający rozwinąć działalność przetwórczą i handlową.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. – przewiduje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 września, a już dziś minister ogłosił zamiar prędkiego doprowadzenia do przeprowadzenia przez ARiMR naboru wniosków na to wsparcie.

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej prowadzącej lub rozpoczynającej prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. Osoba taka musi być ubezpieczona w KRUS jako rolnik lub małżonek lub musi otrzymywać płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (nie dotyczy hodowców ryb), musi mieć numer identyfikacyjny gospodarstwa i być pełnoletnia.

Musi prowadzić lub rozpoczynać prowadzenie działalności (albo być małżonkiem rolnika prowadzącym taką działalność) sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, być producentem wina albo osobą uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb.

Warunki muszą być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Na co?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty budowy i rozbudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wspierana będzie też budowa infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę.

Ponadto można liczyć na wsparcie:

– zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu

– zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży

– utrzymania domen internetowych dotyczących sprzedaży na odległość

– zakupu nowych środków transportu do przewozu produktów, półproduktów i zwierząt

– zakupu nowych, ruchomych punktów sprzedaży

– modernizacji miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów

– przygotowania w miejscach obsługi podróżnych miejsc do wprowadzania do obrotu produktów

– ogólnych kosztów, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia (nie więcej jak 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych).

Ile?

Limit wsparcia to nie więcej niż pół miliona zł. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 20 000 zł – zaznaczono. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r., można wystąpić o zaliczkę do 50 proc. wartości wsparcia, ale warunkiem jest, aby przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

ARiMR przyjmie wnioski

ARiMR poda do wiadomości, na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków. W ogłoszeniu tym poda regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

W ramach jednego naboru wniosków można złożyć więcej niż jeden wniosek o objęcie wsparciem, jeżeli dotyczy on innego zakresu przedsięwzięcia.

Nabór taki ma być ogłoszony wkrótce – zapowiedział minister rolnictwa.

Więcej:

Nabory z KPO już ruszają

Znacznie większą pomoc przewidziano w ramach tego działania dla zakładów.

Więcej:

Przetwórstwo da się rozwinąć z KPO?

Posty powiązane

error: Content is protected !!