Scroll Top
5 (3)

Fot. MRiRW

Fot. MRiRW

Wytwarzanie biometanu w Polsce propozycje zmian przepisów

Zespół ekspertów Janusza Kowalskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, przygotował kompleksową propozycję zmiany przepisów prawa w zakresie wytwarzania biometanu w Polsce

Główne założenia przygotowanej propozycji legislacyjnej obejmują:

  1. Wprowadzenie definicji legalnej biometanu. Skuteczne uruchomienie rynku biometanu w Polsce wymaga zdefiniowania podstawowych pojęć prawnych. W tym zakresie niezbędne jest zdefiniowanie pojęcia biometanu, które umożliwi zagospodarowanie na cele gazowe istniejącego potencjału zarówno biogazowni rolniczych, jak i innych źródeł, w tym różnego rodzaju osadów ściekowych z oczyszczalniach ścieków na terenie całego kraju.
  2. Wprowadzenie instrumentów operacyjnego wsparcia wytwarzania biometanu. Zapewnienie dynamicznego rozwoju rynku biometanu w Polsce wymaga uruchomienia odrębnego instrumentu wsparcia, dedykowanego produkcji biometanu z różnych surowców oraz uwzględniającego uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Rekomendowany model wsparcia opiera się na sprawdzonej już w polskich realiach prawnych koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego (ang. contract for difference, CfD), która jest z powodzeniem stosowana w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wparcia dla OZE.
  3. Integracja instalacji biometanowych z siecią gazową. Jednym z kluczowych elementów umożliwiających szybkie uruchomienie sektora wytwarzania biometanu w Polsce, obok systemu wsparcia tego rodzaju działalności, jest zapewnienie technicznych możliwości wprowadzania tego rodzaju odnawialnego paliwa gazowego do dystrybucyjnych oraz przesyłowych sieci gazowych w Polsce. Mając na uwadze szereg wyzwań natury technicznej związanych z możliwością przyłączenia instalacji biometanowych do sieci oraz transportu nimi biometanu, rekomenduje się wprowadzenie prawnej możliwości stosowania dedykowanych taryf przesyłowych i dystrybucyjnych obejmujących odbiorców końcowych biometanu.
  4. Ułatwienia w procesie inwestycyjno-budowalnym. Ważnym elementem umożliwiającym rozwój instalacji biometanowych są procedury związane z procesem inwestycyjno-budowlanego w instalacje biometanowe (m.in. decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie). Usprawnienia w tym zakresie mają na celu znaczące przyspieszenie i ułatwienie prowadzenia inwestycji w zakresie tego typu instalacji zapewniających dostawy odnawialnego paliwa gazowego.
  5. Wykorzystanie biometanu w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Począwszy od 2023 sektor transportowy staje przed koniecznością wykorzystywania tzw. biopaliw II generacji lub dodawania do paliw ciekłych tzw. biokomponentów II generacji pochodzenia odpadowego. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wspólnotowym, kluczowym jest zapewnienie możliwości wykorzystywania biokomponentów rodzimej produkcji wykorzystującej w tym zakresie krajowy potencjał sektora rolno-spożywczego. Polski biometan wytwarzany z biodegradowalnych substratów pochodzenia odpadowego oraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie.

Prace zespołu

Dziś zakończył pracę zespół ekspertów ds. biometanu działający przy pełnomocniku rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich, sekretarzu stanu Januszu Kowalskim. Opracowany przez zespół ekspertów zakres zmian dot. biometanu zostanie włączony do nowelizacji ustawy o OZE (UC 99) przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W toku prowadzonych prac zdefiniowano bariery dotyczące rozwoju projektów biometanowych, aby w dalszej kolejności przygotować we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska propozycje nowoczesnych regulacji prawnych, które umożliwią rozwój tego sektora.

Ilości odpadów mogących służyć do produkcji biometanu oraz rosnące wielkości produkcji roślinnej i szczególnie zwierzęcej w Polsce powodują, że w Unii Europejskiej Polska jest jednym z największych możliwych producentów biometanu. Dla rozwoju polskiego sektora biometanu  konieczne są jednak odpowiednie regulacje prawne, których projekt przygotowany zostały przez zespół ekspercki ds. biometanu działający w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. biometanu odbyło się 15 listopada 2022 roku.

Skład zespołu

Skład zespołu eksperckiego ds. biometanu, działającego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – autorów propozycji zmian regulacyjnych w zakresie projektów biometanowych:

dr hab. Michał Domagała – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, radca prawny, pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, ekspert w zakresie prawa energetycznego i gospodarczego,

dr Marcin Kraśniewski – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, koordynator zespołu eksperckiego ds. biometanu,

dr Marcin Rokosz – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich działających przy Pełnomocniku Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich,

dr Michał Będkowski-Kozioł, LL.M, doktor nauk prawnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii,

dr Marcin Trupkiewicz – doktor nauk prawnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii,

mec. Aleksandra Pęksyk – radca prawny, ekspert w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii,

mec. Jan Sakławski – radca prawny, ekspert w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii, partner w kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy,

Michał Tarka – prawnik, SMM Legal, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Biometanowej,

Marzena Skąpska – Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Jarosław Wiśniewski – radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sekretarzem zespołów ekspertów działających przy Pełnomocniku Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich jest Klaudia Wiącek- Balcer.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!