Scroll Top
budowa drogi

Via Carpatia ułatwi komunikację i transport
Fot. Rico S. z Pixabay

Via Carpatia ułatwi komunikację i transport
Fot. Rico S. z Pixabay

MI: kolejne odcinki trasy Via Carpatia w budowie

Rozpoczyna się budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla w województwie podkarpackim. Ruszają ponadto prace budowlane na odcinkach S19 Bielsk Podlaski – Boćki i Boćki – Malewice w województwie podlaskim o łącznej długości 28 km.

Inwestycje te realizowane są w systemie Projektuj i buduj w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

– Jeden z najważniejszych społeczno-gospodarczo-politycznych projektów obecnego rządu, czyli międzynarodowa trasa Via Carpatia, łącząca państwa bałtyckie, przez Polskę, z południem Europy, jest coraz bliżej zrealizowania. Rozpoczynają się prace budowlane na trzech kolejnych odcinkach drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim i podkarpackim. To w sumie 40 km nowoczesnej, bezpiecznej i wygodnej trasy — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała plac budowy wykonawcy zadania, firmie Strabag. W pierwszej kolejności zostanie wykonana niezbędna inwentaryzacja, wytyczenie trasy oraz punktów wysokościowych. Po przeprowadzeniu rozpoznania saperskiego i środowiskowego będzie można rozpocząć wycinkę terenów zadrzewionych i zakrzaczonych oraz prace archeologiczne. Rozpocznie się też pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu, wykonanie wykopów oraz nasypów.

Wykonawca przystąpi do budowy dróg technologicznych oraz objazdów tymczasowych, a także wykonania wykopów oraz wzmocnień podłoża na obiektach mostowych. Dodatkowo, wykonawca będzie realizował prace związane z wyburzeniami budynków, budową wodociągu do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnymi.

– Kolejna dobra wiadomość, kolejny odcinek szlaku Via Carpatia jest już w budowie. Dla Podkarpacia to droga do nowoczesności, dla Polski to droga do rozwoju, a dla Europy Środkowej droga do bezpieczeństwa i stabilności. Obecnie trwa największy w historii program inwestycyjny w polską infrastrukturę i chcemy, aby było tak nadal — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ramach zadania o wartości 478,9 mln zł wybudowany zostanie nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie Dukli, łączący drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową nr 1956R.

Rozwiązania projektowe węzła umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

W ciągu głównym drogi ekspresowej powstanie 20 obiektów inżynierskich: trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty. Wybudowane zostanie przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo, na których prowadzony jest monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Ponadto ten odcinek S19 przebiega przez teren i obszar górniczy Bóbrka – Równe I, o intensywnej niegdyś eksploatacji ropy naftowej metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

Dzięki budowie drogi ekspresowej S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż DK19. Obecnie duży ruch pojazdów powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie także na warunki prowadzenia zarówno ruchu lokalnego, jak i tranzytowego.

Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2025 r.

S19 Bielsk Podlaski – Boćki

Odcinek ten będzie miał długość ok. 12,2 km. Dwujezdniowa trasa przebiegać będzie nowym śladem na zachód od istniejącej DK19 i będzie przedłużeniem odcinka Haćki – Bielsk Podlaski. Na skrzyżowaniu nowej trasy z obecną DK19 powstanie węzeł drogowy Boćki.

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 11 obiektów mostowych w tym pięć wiaduktów nad drogą ekspresową, most zintegrowany z przejściem dla zwierząt, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt, cztery przejścia dla zwierząt z czego trzy dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, siedem przepustów skrzynkowych i dwa przepusty stalowe z blachy falistej. Wartość kontraktu to ok. 309,4 mln zł.

S19 Boćki – Malewice

Odcinek S19 o długości ok. 15,9 km powstanie jako dwujezdniowa trasa i przebiegać będzie nowym śladem na wchód od istniejącej DK19. Jego przedłużeniem będzie odcinek S19 kończący się w Chlebczynie na terenie woj. mazowieckiego, dla którego obecnie procedowany jest wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 10 wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową oraz sześć przepustów stalowych. Wartość kontraktu to ok. 343,6 mln zł. Na obu odcinkach skomunikowanie terenów przyległych do drogi ekspresowej zapewnią drogi dojazdowe. Zbudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace obejmą przebudowę i budowę infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym oraz nasadzenia zieleni.

Wykonawcą prac na odcinkach Bielsk Podlaski – Boćki i Boćki – Malewice w województwie podlaskim jest firma Strabag. Kierowcy z nowej trasy powinni skorzystać w 2025 r.

Via Carpatia

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości.

W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim, rozpoczynająca się na granicy z Białorusią, będzie miała ponad 177 km długości. W realizacji są odcinki o długości 92 km, w przygotowaniu jest 40 km trasy, a na etapie przetargu zadania o długości 46 km.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe.

Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4.

Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID. Na etapie przetargu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, są ostatnie dwa odcinki S19 o łącznej długości 11,6 km.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!