Scroll Top
ręka banknoty

KGW zarobią na wyborach parlamentarnych.
Fot. TomaszSupel z Pixabay

KGW zarobią na wyborach parlamentarnych.
Fot. TomaszSupel z Pixabay

Powyborcze środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Gminy do 20 tys. mieszkańców z frekwencją w ostatnich wyborach parlamentarnych wynoszącą powyżej 60 proc. otrzymają środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

Proponowane zmiany mają na celu realizację akcji profrekwencyjnej w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze rozwiązania:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach akcji profrekwencyjnej uruchomi wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich, które ma siedzibę na terenie gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys. i w której frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu wyniosła powyżej 60 proc.

Powyższe wsparcie nie będzie przysługiwało kołu będącemu w stanie likwidacji.

Wysokość pomocy dla koła obliczana będzie jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy i ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół.

 

 

Źródło informacji: MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!