Scroll Top
money-ga1155bda2_1920

Jaka pomoc dla rolników w 2021 roku?
Fot. Artur Łuczka z Pixabay

Jaka pomoc dla rolników w 2021 roku?
Fot. Artur Łuczka z Pixabay

Rząd podsumował pomoc udzieloną rolnikom w 2021 roku

Pomoc publiczna w rolnictwie w 2021 r. wyniosła w ramach de minimis blisko 80 mln euro i ponad 3 mld zł poza tą formułą.

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.

Jak podano:

W 2021 r. w sektorze rolnictwa udzielona została pomoc de minimis w wysokości 79 769 980 euro.

Pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa wyniosła w 2021 r. 106 757 euro.

Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w 2021 r. udzielona była w następujących formach:

– dotacji;

– ulg i zwolnień podatkowych;

– pożyczek i kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

– poręczeń i gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

– dopłat do oprocentowania kredytów bankowych;

– zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;

– umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania na raty płatności należności stanowiących środki publiczne;

– zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Poza pomocą de minimis w 2021 r. udzielona została pomoc publiczna w sektorze rolnictwa w kwocie 3 067 324 tys. zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!