Scroll Top
gnój PROW

„Usprawnienie” na koniec PROW
Fot. sgrunden z Pixabay

„Usprawnienie” na koniec PROW
Fot. sgrunden z Pixabay

Inwestycja zabezpieczająca wody przed azotanami z PROW ze zmianami

W przypadku budowy nowych zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych pomoc przyznawana będzie w formie standardowych stawek jednostkowych. Kwotę pomocy podniesiono do 150 tys. zł.

Podwyższenie – o połowę! – kwoty pomocy i wprowadzenie standardowych stawek jednostkowych to najważniejsze zmiany zawarte w przedstawionym projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Refundacja kosztów i standardowe stawki jednostkowe

W przypadku inwestycji związanych z doposażeniem gospodarstw w zbiorniki lub płyty do przechowywania kiszonek oraz w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, a także inwestycji związanych z przebudową istniejących miejsc do przechowywania nawozów naturalnych lub zakupem nowych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

Natomiast w przypadku wykonania (budowy) nowego zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych, pomoc przyznawana jest w formie standardowych stawek jednostkowych.

Wprowadzenie tej nowej formy pomocy uzasadniono usprawnieniem procesu przyznawania pomocy i rozliczania operacji.

Jakie finanse?

Przede wszystkim maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014–2020, nie może przekroczyć 150 tys. zł (było 100 tys. zł).

Natomiast pomoc w formie standardowych stawek jednostkowych przyznaje się odpowiednio w wysokości 60% – w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika albo 50% – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego młodym rolnikiem, kwoty stanowiącej sumę:

1) iloczynów standardowych stawek jednostkowych oraz odpowiednio pojemności zbiornika lub powierzchni płyty oraz

2) kosztów ogólnych dotyczących tej inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 10%, jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Standardowa stawka jednostkowa za budowę:

– metra kwadratowego płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych o powierzchni:

 1.  do 100 m2 – wynosi 575 zł,
 2.  powyżej 100 m 2 – wynosi 465 zł;

– metra sześciennego zamkniętego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej:

 1.  do 50 m3 – wynosi 1280 zł,
 2.  powyżej 50 m3 i do 100 m3 – wynosi 930 zł,
 3.  powyżej 100 m3 – wynosi 690 zł;

– metra sześciennego otwartego zbiornika na gnojówkę o pojemności całkowitej:

 1.  do 50 m3 – wynosi 980 zł,
 2.  powyżej 50 m3 i do 100 m3 – wynosi 670 zł,
 3.  powyżej 100 m3 – wynosi 575 zł:

– metra sześciennego zbiornika na gnojowicę z zadaszeniem o pojemności użytkowej:

1. do 500 m3 – wynosi 655 zł,

2. powyżej 500 m3 i do 1000 m3 – wynosi 335 zł,

3. powyżej 1000 m3 – wynosi 195 zł;

– metra sześciennego zbiornika na gnojowicę bez zadaszenia o pojemności użytkowej:

 1.  do 500 m3 – wynosi 465 zł,
 2.  powyżej 500 m3 i do 1000 m3 – wynosi 275 zł,
 3.  powyżej 1000 m3 – wynosi 165 zł.

Nic straconego…

Ostatni nabór wniosków o przyznanie tej pomocy odbył się od 10.12.2021 do 7.02.2022 r. Podmiotom, które ubiegały się o pomoc w tym naborze, a złożone przez nie wnioski nie zostały rozpatrzone, umożliwi się dokonanie zmiany wniosku o przyznanie pomocy m.in. w zakresie kwoty pomocy poprzez jej podwyższenie, jeżeli planowana operacja wymaga takiej zmiany. W tym celu proponuje się umożliwić tym podmiotom zmianę wniosków o przyznanie pomocy w zakresie kwoty pomocy i planu finansowego operacji, a w efekcie również zestawienia rzeczowo-finansowego.

Jak podano w ocenie skutków regulacji, beneficjenci tej zmiany to: „dotychczasowi beneficjenci – 4072 (stan na 31.07.2022 r.); przyszli wnioskodawcy i beneficjenci.”

W harmonogramie naborów wniosków PROW natomiast założono, że nabór wniosków z tego działania odbędzie się w listopadzie/grudniu 2022, ale jest to uzależnione od dostępności środków pozostałych po przeprowadzeniu poprzedniego naboru.

Na koniec sierpnia 2022 zawarto umowy na 48,58% limitu dostępnego na ten cel.

Dla całego PROW natomiast zawarto umowy na 75,64 proc. środków.

Posty powiązane

error: Content is protected !!