Scroll Top
zespół

Pracujący obcokrajowcy pochodzili z ponad 150 państw.
Fot. Henning Westerkamp z Pixabay

Pracujący obcokrajowcy pochodzili z ponad 150 państw.
Fot. Henning Westerkamp z Pixabay

Coraz więcej cudzoziemców pracujących w Polsce

W ostatnim dniu grudnia 2022 r. ponad 1 mln cudzoziemców wykonywało pracę w Polsce – podał GUS. 73% to Ukraińcy – zarówno w styczniu 2022, jak i po wybuchu wojny.

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,5%.Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r. o 27,3% wzrosła liczba cudzoziemców, którzy z tytułu pracy podlegali ubezpieczeniom społecznym.

Na koniec grudnia 2022 r. było ich 1004,4 tys. W tej liczbie 432,6 tys. stanowili cudzoziemcy wykonujący umowy cywilnoprawne.

Cudzoziemcy wykonujący pracę mieszkali we wszystkich powiatach. Relatywnie wysokim udziałem cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę charakteryzowały się powiaty i miasta na prawach powiatu województwa lubuskiego. Natomiast najwyższy udział cudzoziemców wykonujących pracę odnotowano w powiecie sejneńskim w województwie podlaskim (25,6%).

Pracujący obcokrajowcy pochodzili z ponad 150 państw

W większości powiatów i miast na prawach powiatu wśród mieszkających tam cudzoziemców wykonujących pracę przeważali obywatele Ukrainy. Ich udział wahał się od 93,8% w powiecie oławskim w województwie dolnośląskim do 19,9% w mieście na prawach powiatu Biała Podlaska w województwie lubelskim – wyliczył GUS.

Inne niż polskie obywatelstwo posiadała co czwarta osoba pracująca w podmiotach gospodarki narodowej prowadzących działalność w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

W sekcji Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w sekcji Transport i gospodarka magazynowa udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wynosił po około 14%. W pozostałych sekcjach ich udział nie przekraczał 10%, a w trzech sekcjach był mniejszy niż 1%.

Pod względem liczebności cudzoziemców wykonujących pracę największa ich liczba skupiała się w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – około 244 tys. cudzoziemców. O około 71 tys. mniej cudzoziemców było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe i o około 101 tys. mniej w sekcji Transport i gospodarka magazynowa.

Niemal we wszystkich sekcjach PKD wśród ogółu cudzoziemców wykonujących pracę najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy. Wyjątkiem była sekcja Informacja i komunikacja, gdzie przeważali obywatele Białorusi – podał GUS.

Posty powiązane

error: Content is protected !!