Scroll Top
złotówka

Nową pomoc proponuje MRiRW.
Fot. TomaszSupel z Pixabay

Nową pomoc proponuje MRiRW.
Fot. TomaszSupel z Pixabay

Jaka pomoc do kukurydzy i… buhaja? Jakie kredyty preferencyjne?

Kolejne możliwości udzielenia rolnikom pomocy dostrzegło Ministerstwo Rolnictwa.

Zawarło je w skierowanym dziś do podpisu premiera projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyty „płynnościowe” i „skupowe”

Do 30 czerwca 2024 r. przedłużono termin udzielania kredytów „płynnościowych” dla producentów rolnych oraz kredytów „skupowych”.

O ile na przedłużenie pomocy związanej z wojną na Ukrainie zgodę wyraziła KE – co uzasadnia dłuższe udzielanie kredytów „płynnościowych”, to kwestia kredytów „skupowych” jest już bardziej problematyczna: do dnia dzisiejszego Komisja Europejska nie wyraziła zgody na możliwość udzielania tych kredytów podmiotom prowadzącym działalność oznaczoną kodem 11.01.Z (czyli: Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi). Zatem potrwa to dłużej – jeśli się zacznie. Umożliwiłoby to “upłynnienie” zapasów, choć kredyt “skupowy”…

Dopłaty do kukurydzy

Kolejna pomoc trafi do producentów kukurydzy, „którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.”

Wniosek o pomoc będzie można złożyć do dnia 29 lutego 2024 r. – a pomoc będzie udzielana, o ile KE wyrazi na nią zgodę.

Ma przysługiwać do 100 ha upraw. Będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich  powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, i stawki pomocy:

1) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

2) 700 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

W ocenie skutków regulacji podano, że „średnia krajowa cena kukurydzy „mokrej” w październiku br. (wg ZSRIR MRiRW) jest o około 50% niższa od ceny w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy znacząco wyższych kosztach uprawy (wzrost o 1,9 tys. zł na 1 ha w przeliczeniu na kukurydzę suchą – dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB)). Skutkuje to zagrożeniem płynności finansowej. Trendy cenowe kukurydzy mokrej podążały za cenami kukurydzy suchej. Cena suchej kukurydzy w październiku br. była niższa o 70% od ceny kukurydzy suchej w październiku 2022 r. Cena skupu kukurydzy jest zróżnicowana regionalnie, natomiast koszty uprawy są zbliżone w całej Polsce.”

Dopłata do buhaja – 5 tys.

Proponuje się dodanie nowego rodzaju pomocy dla producentów rolnych, którzy zakupili w roku złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia takiego wniosku co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, z późn. zm.).

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn kwoty 5 000 zł i liczby zakupionych buhajów, przy czym stosunek liczby buhajów objętych pomocą do średniej liczby krów w gospodarstwie wynosi 1:30. Średnia liczba krów będzie ustalana jako iloraz liczby krów będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok, w którym został zakupiony buhaj, i liczby 12.

Zakup danego buhaja będzie mógł zostać objęty pomocą tylko raz.

Jeśli rolnik sprzeda buhaja, do którego otrzymał pomoc przed upływem 24 miesięcy od jego zakupu, będzie zobowiązany do zwrotu pomocy w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy stanowiącej różnicę między liczbą 24 a liczbą miesięcy, które upłynęły od dnia jego zakupu.

Ile to będzie kosztować?

Jak wyliczono w OSR, pomoc dla producentów kukurydzy – 1 mld zł i podwyższenie akcji kredytów płynnościowych do 12,5 mld zł, tj. o 2,5 mld zł oraz wydłużenie możliwości ich zaciągania do 30 czerwca – spowoduje skutki budżetowe w wysokości 150 mln zł w 2024 r., 191,3 mln –w 2025 r., 172,3 mln zł w 2026 r., 59,8 mln zł w 2028 r. oraz 28 mln zł w 2029 r.

To zostanie sfinansowane w ramach środków ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Do obliczenia przyjęto dodatkowy limit akcji kredytowej, tj. 2,5 mld zł, pięcioletni okres spłaty kredytów z 2-letnim okresem karencji, i wysokość oprocentowania dla budżetu państwa na poziomie 7,65%.

„Zgodnie z danymi ARiMR dotychczas udzielono tych kredytów w wysokości ok. 1,6 mld zł. Uwzględniając wysokość dotychczas udzielonych kredytów szacuje się, że zaplanowane na dopłaty do tych kredytów na 2024 r. środki w rezerwie celowej w poz. 18 Fundusz Gwarancji w Rolnictwie w wysokości 370 mln zł będą wystarczające”- przyznano.

Natomiast skutki wprowadzenia pomocy w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej – rocznie rejestrowanych jest ok. 1 tys. buhajów czystorasowych rasy mięsnej) – szacowane są w wysokości ok. 5 mln zł rocznie i zostaną sfinansowane w 2024 r. ze środków będących w dyspozycji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a w kolejnych latach środki na pomoc będą przewidziane w planie finansowym ARiMR.

Posty powiązane

error: Content is protected !!