Scroll Top
susza

Do otrzymania pomocy wystarczy ustalenie szkód w produkcji roślinnej powyżej 30% średniej rocznej produkcji.
Fot. svklimkin z Pixabay

Do otrzymania pomocy wystarczy ustalenie szkód w produkcji roślinnej powyżej 30% średniej rocznej produkcji.
Fot. svklimkin z Pixabay

Rozdzielenie produkcji roślinnej i zwierzęcej przy szacowaniu strat

W tym roku już nie cała produkcja, ale jej sektory będą podstawą do ustalenia wystąpienia 30 proc. szkód.

Do otrzymania pomocy wystarczy ustalenie szkód  w produkcji roślinnej powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Uzasadnienie przyjętego właśnie przez rząd rozporządzenia jest następujące (warto je poznać w całości, zważywszy zasadniczą odmianę w interpretacji przepisów):

„Zgodnie z przepisami KE państwa członkowskie mogą udzielać pomocy na wyrównanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych porównywalnych do klęski żywiołowej, tj. takich, które wyrządziły szkody powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Dotychczas, uwzględniając stanowisko KE, powyższe szkody były obliczane na poziomie całej produkcji w gospodarstwie rolnym. W dniu 18 sierpnia 2023 r. KE przedstawiła stanowisko, że dla celów określenia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego porównywalnego do klęski żywiołowej, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1), zwanym dalej <rozporządzeniem 2022/2472>, wysokość szkód może być obliczana w podziale na sektory.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami pomoc w związku z tegorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi może być udzielana w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Uwzględniając powyższe, w przedkładanym projekcie rozporządzenia w § 13zzd i w § 13zze zaproponowano wprowadzenie zmian polegających na umożliwieniu ubiegania się o pomoc w związku z wystąpieniem w 2023 r. i 2024 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych od wystąpienia szkód w produkcji roślinnej powyżej 30% średniej rocznej produkcji.

Przedmiotowa zmiana jest zgoda z oczekiwaniami producentów rolnych.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!