Scroll Top

Emeryci i opiekuni niepełnosprawnych skorzystają z sanatoriów
fot. Julita z Pixabay

Emeryci i opiekuni niepełnosprawnych skorzystają z sanatoriów
fot. Julita z Pixabay

Emeryt KRUS i opiekun skorzystają z sanatoriów

Będzie możliwa rehabilitacja emerytów w zakładach leczniczych oraz skierowanie opiekunów osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało przepisy wykonawcze, umożliwiające skierowanie rolnika, który ukończył aktywność zawodową w gospodarstwie rolnym i pobiera świadczenie emerytalne, na rehabilitację leczniczą oraz osób ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych, na turnusy regeneracyjne.

Nowe uregulowanie tych kwestii wymusiła kwietniowa nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

 

Emeryt w sanatorium

Zgodnie z projektem, rolnicy-emeryci będą mieli możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych, przy czym utrzymany został podstawowy okres trwania rehabilitacji leczniczej, który dalej wynosi 21 dni, także dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej. Okresu trwania rehabilitacji leczniczej dla emeryta nie można przedłużyć.

Pobyt na turnusie będzie miał charakter usprawniający. Rolnik – senior emeryt będzie miał zagwarantowane średnio 3 zabiegi dziennie. Program usprawniający i rodzaj zabiegów będzie określał lekarz.

Określono termin możliwości ponownego skierowana na rehabilitację leczniczą emeryta – to 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Również osoba zagrożona całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą po 12 miesiącach od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej (w przypadkach uzasadnionych potrzebami prowadzonego leczenia skierowanie można wystawić przed upływem tych terminów).

Natomiast na rehabilitację leczniczą można skierować ponownie już po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji leczniczej osobę, która ma ustalone prawo do:

1) zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni;

2) okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

 

Opiekun na regeneracji

Nowością jest umożliwienie skierowania osób ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych, na siedmiodniowe turnusy regeneracyjne, mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia, do zakładów rehabilitacji leczniczej.

Opiekun osoby niepełnosprawnej będzie miał zagwarantowane średnio 4 zabiegi dziennie, a ich rodzaj będzie określał lekarz. Turnusy regeneracyjne będą realizowane w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Termin  możliwości ponownego skierowana na turnus regeneracyjny określono na po 12 miesiącach od dnia zakończenia poprzedniego turnusu.

 

Skorzysta 1200 osób rocznie

Według Oceny Skutków Regulacji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego planuje w 2023 roku na turnusy rehabilitacji leczniczej skierować ok. 600 rolników – seniorów emerytów, tj. rolników, którzy ukończyli aktywność zawodową w gospodarstwie rolnym i pobierają świadczenie emerytalne.

Koszt (133 zł za osobodzień) to ok. 1 675 800,00 zł „i są to dodatkowe środki pieniężne do pozyskania” – podano.

Natomiast liczba osób, które podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek w okresie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, za które wójt, burmistrz, prezydent miasta opłaca składki na to ubezpieczenie, na koniec IV kwartału 2020 r. wynosiła 9.001. Również w tym przypadku przyjęto, że 600 osób skorzysta ze skierowania na turnusy regeneracyjne w 2023 r.

„Koszt turnusów regeneracyjnych ok. 600 opiekunów osób niepełnosprawnych wyniósłby ok. 558 600,00 zł i są to dodatkowe środki pieniężne do pozyskania” – podano.

W latach 2023–2032 maksymalny limit wydatków funduszu prewencji i rehabilitacji na realizację rehabilitacji emerytów i regeneracji opiekunów wynosi w zaokrągleniu łącznie ok. 27 318 000,00 zł.

„Są to dodatkowe środki, poza prowadzoną dotychczas przez KRUS rehabilitacją leczniczą, które Kasa musi pozyskać dla Funduszu prewencji i rehabilitacji. Fundusz prewencji i rehabilitacji tworzy się z odpisu od funduszu składkowego ubezpieczenia społecznego rolników, w wysokości do 6,5% planowanych wydatków tego funduszu i dotacji z budżetu państwa” – podano.

 

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!