Scroll Top
emeryt spacer euro

W 2022 roku emerytura z KRUS miała najgorszą od 2000 roku relację do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Fot. Alexa z Pixabay

W 2022 roku emerytura z KRUS miała najgorszą od 2000 roku relację do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Fot. Alexa z Pixabay

Emerytura KRUS w 2022 1500

Świadczenia wypłacane z KRUS w 2022 roku były o prawie połowę niższe od tych z ZUS i stanowiły około jedną trzecią wypłacanych z MON, MS, MSWiA.

W 2022 r. liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9 255,8, tys. osób i była o 0,3% niższa niż w roku poprzednim. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 24,5% i dominowały w niej osoby pobierające emerytury, których liczba w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 38,6 tys. osób, tj. 0,5% – podaje GUS.

Emerytów ubywa, kwoty im wypłacane nie rosną zbytnio

Jak wynika z porównania z rokiem 2000, obecnie ta grupa społeczno-ekonomiczna jest nieco mniej liczna, choć emeryci i renciści stanowili podobny procent populacji kraju – w 2000 r. było to 24,4%, w 2022 r. – 24,5% ludności Polski.

GUS zauważa też, że we wszystkich województwach zmniejszyła się liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe z KRUS, największy spadek był w woj. lubuskim (o 5,8%). Podobnie wygląda spadek liczby osób otrzymujących renty z tytułu niezdolności do pracy – również zanotowano go we wszystkich województwach, największy w województwie dolnośląskim (o 5,9%).

W 2022 roku kwota emerytur i rent wypłaconych z KRUS wyniosła 17 907 mln zł (wzrost o 0,8% w porównaniu do 2021 r.).

„Przeciętne miesięczne świadczenia emerytalno-rentowe brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniosły 2 869,65 zł (wzrost o 9,4%), w tym z ZUS – 2 789,89 zł (wzrost o 9,2%), z MON – 4 251,81 zł (wzrost o 8,1%), z MS – 4 578,85 zł (wzrost o 8,2%), z MSWiA – 4 226,29 zł (wzrost o 7,3%)” – podaje GUS.

Świadczenia z KRUS wzrosły najmniej

W KRUS przeciętna wartość świadczenia emerytalno-rentowego ukształtowała się na poziomie 1 500,52 zł (wzrost o 5,0%).

Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy z KRUS wyniosła 1 359,80 zł – wzrost o 4,7% w porównaniu do 2021 r.

Przeciętna miesięczna renta rodzinna z KRUS ukształtowała się na poziomie 1 973,29 zł i wzrosła o 6,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Łączna kwota przeznaczona na emerytury z KRUS w 2022 r. wyniosła 14 021,4 mln zł i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 0,3%, na renty z tytułu niezdolności do pracy wydano 2 905,7 mln zł (wzrost o 1,4%), natomiast na renty rodzinne – 980,1 mln zł (wzrost o 5,5%) – wyliczył GUS.

W 2023 będzie lepiej?

Sytuacja wyjściowa nie była najlepsza:

„W przypadku przeciętnej miesięcznej emerytury brutto z KRUS w okresie 2000-2006 relacja jej wartości w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej pozostawała na zbliżonym poziomie od 40,2% w 2000 r. do 40,9% w 2006 r. W latach 2007-2008 wystąpił spadek do poziomu 34,8%. Relacja na poziomie około 35% pozostała do 2011 r., po którym nastąpił jej wzrost do 36,1% w 2013 r., a następnie stopniowy spadek do poziomu 30,4% w 2019 r. W 2020 r. zanotowano nieznaczny wzrost tej relacji o 0,3 p. proc., a w latach 2021 – 2022 wystąpił ponowny spadek. W 2022 r. relacja zmniejszyła się o 1,8 p. proc. do 27,2% w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to najniższy poziom od 2000 r.” – analizuje GUS.

Więcej o zmianach w 2023 roku:

Jak wzrosną emerytury z KRUS?

Posty powiązane

error: Content is protected !!