Scroll Top
tancerka flamenco

14. emerytura na stałe
Fot. sgrunden z Pixabay

14. emerytura na stałe
Fot. sgrunden z Pixabay

14. emerytura także z KRUS

Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, wprowadzający na stałe wypłatę 14. emerytury.

Projekt przewiduje, że dodatkowe świadczenie przysługuje m.in. osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia mają prawo do świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj.:

1) emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;

2) renta rolnicza szkoleniowa;

3) renta rodzinna;

4) emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Pierwszy raz 14. emeryturę wypłacono w 2021 r.

Jak podano, osobom uprawnionym przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

             kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;

             kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym jest wypłacane kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, dla osób których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł (art. 3 ust. 1 projektowanej ustawy).

W projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Osobie uprawnionej ma przysługiwać jedno kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dotyczy to również renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba.

Rada Ministrów, w terminie nie późniejszym niż do 31 października, określi, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku.

Wypłaconej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.). Kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna).

Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, ale wypłacane będzie w kwocie pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Posty powiązane

error: Content is protected !!