Scroll Top
ochrona środowiska kosztuje

Fot. Willfried Wende z Pixabay
Jakie normy GAEC spełni Polska?

Fot. Willfried Wende z Pixabay
Jakie normy GAEC spełni Polska?

Jakie normy GAEC spełni Polska?

Na ostatnim etapie negocjacyjnym udało się doprowadzić do korzystnych zmian w Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 – twierdzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak mówił wczoraj w sejmowej KRiRW wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, wśród korzystnych zmian są dotyczące dobrej kultury rolnej.

Wprowadzono następujące zmiany w zakresie norm dobrej kultury rolnej (GAEC), które będą stosowane w Polsce:

–              GAEC 7, poza wymogiem dywersyfikacji upraw, został dodany wymóg zmianowania upraw corocznie na powierzchni 40% gruntów ornych oraz wymóg nieprowadzenia dłużej niż 3 lata takiej samej uprawy w plonie głównym na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie.

–              GAEC 6, dotyczącej powierzchni objętej okrywą ochronną gleby – uzgodniono z Komisją, że wymóg obowiązku utrzymania pod okrywą ochronną gleby w gospodarstwie w okresie jesienno-zimowym wynosił będzie 80% powierzchni gruntów ornych. Dodano również wymogi dotyczące okrywy glebowej w uprawach trwałych (w sadach owocowych).

–              GAEC 5, dotyczącej zarządzania orką – normą będą objęte grunty orne i uprawy trwałe (tj. sady – drzewa owocowe) położone na stokach o nachyleniu ≥ 14%.

Poza tym zwraca uwagę zmiana, w ramach której odstąpiono od wdrażania w ramach I filaru ekoschematu Rolnictwo ekologiczne. Środki alokowane w ramach budżetu Planu na ten ekoschemat zasiliły budżet ekoschematu Dobrostan zwierząt. Realizacja interwencji Rolnictwo ekologiczne w II filarze (z budżetem 905 mln euro), wymagała ograniczenia pierwotnych budżetów pozostałych interwencji II filara – podano w informacji MRiRW.

Poza tym zrezygnowano z realizacji interwencji Rozwój usług rolnictwa precyzyjnego na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a budżet tej interwencji zasilił interwencję Rolnictwo ekologiczne (przeniesioną z I filara),  przy utrzymaniu wsparcia na rzecz usług dla rolnictwa i leśnictwa w formie wsparcia zwrotnego.

Zwiększono limit wydatków na środowisko w II filarze z poziomu 37,41% do 43,44%. Zwiększono również ambicje w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego poprzez zmianę zakładanego udziału użytków rolnych objętych wsparciem w ramach WPR – z 3,52% na 4,53% (tzn. z ok. 513 tys. ha na 659 tys. ha).

Czytaj też:

Wkrótce strefy buforowe już dla wszystkich nawozów i śor

Posty powiązane

error: Content is protected !!