Scroll Top
sadzonki rośliny rukola

Rolnictwo ekologiczne to zobowiązanie na 5 lat
Fot. Karolina Grabowska z Pixabay

Rolnictwo ekologiczne to zobowiązanie na 5 lat
Fot. Karolina Grabowska z Pixabay

Jakie płatności ekologiczne według Planu Strategicznego?

Kwestia prawidłowego wdrażania interwencji Rolnictwo ekologiczne została uregulowana w drodze rozporządzenia, a tym samym rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności ekologiczne.

Płatności ekologiczne będą wypłacone rolnikom, którzy podejmą 5-letnie inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów.

Te pakiety to:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze

Pakiet 2. Uprawy warzywne

Pakiet 3. Uprawy zielarskie

Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze

Pakiet 5: Uprawy jagodowe

Pakiet 6: Ekstensywne uprawy sadownicze

Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych

Pakiet 8. Trwałe użytki zielone

Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.

Wydzielono też 4 kategorie zobowiązań:

1) zobowiązanie realizowane na gruntach ornych obejmujące wymogi: Pakietu 1. Lub Pakietu 2. lub Pakietu 3. lub Pakietu 5. lub Pakietu 7. (tzn. upraw rolniczych, upraw warzywnych, upraw zielarskich lub upraw jagodowych lub upraw paszowych – w okresie konwersji i po okresie konwersji) albo

2) zobowiązanie realizowane w ramach upraw trwałych obejmujące wymogi: Pakietu 4. lub Pakietu 6. (tzn. podstawowych upraw sadowniczych lub ekstensywnych upraw sadowniczych – w okresie konwersji i po okresie konwersji) albo

3) zobowiązanie realizowane na trwałych użytkach zielonych obejmujące wymogi Pakietu 8. (tzn. trwałych użytków zielonych – w okresie konwersji i po okresie konwersji) albo

4) zobowiązanie w ramach różnych grup upraw obejmujących wymogi Pakietu 9. (tzn. pakietu dla małych gospodarstw).

W trakcie realizacji interwencji Rolnictwo ekologiczne, rolnik ma możliwość rozpoczęcia nowego lub nowych zobowiązań ekologicznych np. w pierwszym roku rolnik podjął zobowiązanie z kategorii zobowiązania realizowanego na gruntach ornych np. Pakiet 1., a w drugim – z kategorii uprawy trwałe – zaznaczono.

Do wymogów dla interwencji Rolnictwo ekologiczne należą:

  • posiadanie planu działalności ekologicznej
  • prowadzenie rejestru działalności ekologicznej
  • wymogi określone dla poszczególnych pakietów
  • wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego.

Wymogi te podano w załącznikach do projektu (projekt pod tekstem).

Określono też zasady wprowadzania zmian i odstępstwa od wymogów.

Płatności ekologiczne są przyznawane w wysokości:

1) 100% stawek płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;

2) 75% stawek płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;

3) 60% stawek płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu płatności ekologiczne są przyznawane:

  1. w wysokości 100% stawek płatności – jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługują te płatności, nie przekracza powierzchni 50 ha;
  2. w wysokości 100% stawek płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz w wysokości 75% do pozostałej powierzchni – jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługują te płatności, nie przekracza powierzchni 100 ha;
  3. w wysokości 100% stawek płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów, w wysokości 75% do powierzchni kolejnych 50 ha oraz w wysokości 60% do pozostałej powierzchni – jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługują te płatności, przekracza 100 ha.

Wprowadzono możliwość uzyskania przez rolnika corocznej refundacji kosztów transakcyjnych związanych z poniesionymi przez niego kosztami kontroli gospodarstwa ekologicznego.

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNYCH w załączniku 8 –  str. 88

Projekt rozporządzenia

Posty powiązane

error: Content is protected !!