Scroll Top
świnia szczęśliwa

Nie ma problemów z uczciwością grup producentów
Fot. suju-foto z Pixabay

Nie ma problemów z uczciwością grup producentów
Fot. suju-foto z Pixabay

możliwości wsparcia dla grup producenckich hodowców

Drugą radosną wiadomością jest, że są to rzeczywiście grupy producenckie oparte na uczciwych zasadach wspólnej pracy.

Po rozmowach odbytych 26 stycznia z członkami Zespołu ds. trzody chlewnej przy Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” Ministerstwo Rolnictwa podało: „Odnośnie grup producentów wicepremier Kowalczyk przypomniał, że są możliwości wsparcia dla takich grup, ale powinny to być rzeczywiście grupy producenckie oparte na uczciwych zasadach wspólnej pracy. Podkreślił przy tym, że to od samych rolników zależy forma wspólnej pracy, czy to w ramach grup producenckich, czy to w formie spółdzielczej.”

Po co to przypomnienie o uczciwości? Czyżby ministerstwo wiedziało coś o nieuczciwości funkcjonowania grup producenckich hodowców trzody?

Jak się okazuje – niekoniecznie.

MRiRW  poinformowało:

„Wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają status grupy producentów rolnych (GPR) podlegają nadzorowi sprawowanemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395). W związku z powyższym, każda GPR podlega okresowym kontrolom. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu grupy producentów rolnych, ARiMR zwraca się z prośbą o wyjaśnienia danej sytuacji bądź do usunięcia nieprawidłowości, w określonym czasie. W sytuacji nieusunięcia nieprawidłowości, ARiMR ma możliwość wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia niespełniania warunków uznania, które może zakończyć się utratą statusu GPR i wykreśleniem z rejestru GPR prowadzonego przez ARiMR.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku GPR, która otrzymuje środki wsparcia w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów rolnych i organizacji producentów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Każdy beneficjent, w związku z otrzymywanym wsparciem ma określne zobowiązania, których wypełnianie jest kontrolowane. W sytuacji niewypełnienia zobowiązań, beneficjent jest wzywany do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia braków, a także może mu zostać pomniejszona wysokość wypłaty środków albo nawet może zostać wezwany do zwrotu środków. Uzyskiwanie środków wsparcia jest związane z posiadaniem statusu GPR, w związku z czym, podmiot, który takiego statusu nie posiada, nie może otrzymywać wsparcia dedykowanego GPR.

Należy też podkreślić, że każda GPR jest samodzielnym podmiotem rynkowym, realizującym cele wynikające z ww. ustawy, prowadzącym swoją działalność w zakresie przede wszystkim sprzedaży produktów rolnych, wyprodukowanych przez swoich członków. Zasady współpracy rolników określają oni sami i to przede wszystkim od nich samych i ich wzajemnego zaufania i odpowiedzialności zależy wypełnianie tych zasad i możliwość osiągnięcia sukcesu na rynku.”

Co za ulga…

Posty powiązane

error: Content is protected !!