Scroll Top
strefa buforowa 3 metry

Wymagana strefa buforowa wzdłuż cieków wodnych to 3 metry
Fot. Kobus van Leer z Pixabay

Wymagana strefa buforowa wzdłuż cieków wodnych to 3 metry
Fot. Kobus van Leer z Pixabay

Wkrótce strefy buforowe już dla wszystkich nawozów i śor

Nowa Wspólna Polityka Rolna zakłada utrzymywanie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych.

Zatwierdzony „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” przewiduje ważne zmiany w stosunku do obecnej sytuacji. Wśród nich – rozszerzenie wymogów związanych z ochroną wód powierzchniowych.

Wody chronione przed wszystkimi nawozami i śor

Teraz będą ograniczenia związane nie tylko ze stosowaniem nawozów zawierających azot, ale ze stosowaniem wszystkich rodzajów nawozów i środków ochrony roślin.

Plan Strategiczny dla WPR do 2027 roku przyznaje: „Jest to znaczące rozszerzenie zakresu normy w porównaniu z wymogami obowiązującymi w okresie 2014-2020, ponieważ wprowadzony zakaz obejmie wszystkie rodzaje nawozów i środków ochrony roślin stosowanych w pobliżu wód powierzchniowych, w odległości wynoszącej co najmniej 3 m.”

Jak zaznaczono, w odniesieniu do nawozów zawierających azot, tak jak w okresie 2014-2020, nadal będzie obowiązywał zakaz ich stosowania w strefach buforowych o szerokościach 5, 10 lub 20 m, co będzie weryfikowane w ramach przepisów prawa krajowego, wdrażających dyrektywę azotanową.

 

Strefa buforowa nad wodą to 3 m

Norma GAEC 4 „Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych” oznacza zakaz stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych w odległości wynoszącej co najmniej 3 m.  Dotyczy wszystkich rolników podlegających warunkowości oraz posiadających użytki rolne położone w sąsiedztwie wód powierzchniowych.

Definicja wód powierzchniowych, których dotyczy norma DKR 4, podaje, iż są to: „rowy o szerokości powyżej 5 m, liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu rowu, jeziora i zbiorniki wodne, cieki naturalne, kanały, ujęcia wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, obszary morskiego pasa nadbrzeżnego.”

Przestrzeganie normy DKR 4 sprawdzą kontrole na miejscu.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!