Scroll Top
rolnictwo węglowe pomoże chronić środowisko

8 praktyk „Rolnictwa węglowego” objęto system punktowym
Fot. Goran Horvat z Pixabay

8 praktyk „Rolnictwa węglowego” objęto system punktowym
Fot. Goran Horvat z Pixabay

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (cz. 1 Finanse)

W ramach tego ekoschematu przewidziano osiem praktyk, każdą z nich objęto systemem punktowym od 1 do 5 pkt, a 1 pkt wyceniono na ok. 100 zł.

Ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” mogą realizować tylko te gospodarstwa, które spełnią warunek uzyskania minimalnej liczby punktów, określanej jako równowartość punktów, jakie rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.

Więcej o ekoschematach czytaj:

Ekoschematy w nowej WPR z „mechanizmem dostosowawczym”

 

Rolnictwo dla węgla

Celem realizacji tej interwencji jest wparcie praktyk rolniczych, które zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują CO2 z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję.

Wśród korzyści wynikających ze wsparcia praktyk przyczyniających się do magazynowania węgla organicznego jest zdrowie gleby. Jako najważniejsze korzyści związane z utrzymaniem zdrowych gleb można wymienić: wyższe poziomy materii organicznej w glebie, lepszą zdolność do wychwytywania i magazynowania węgla w glebie (lepsza sekwestracja węgla), ulepszoną strukturę gleby, która zwiększa odporność na zmienność pogody, większą odporność na susze i powodzie, ponieważ zdrowe gleby lepiej wchłaniają i zatrzymują wodę, poprawioną zdolność do zatrzymywania większej ilości składników odżywczych, co ogranicza ich spływ z pól uprawnych do źródeł wody – podano w Planie Strategicznym dla WPR do 2027 roku.

Stawka z sumy punktów po 100 zł

Wsparciem z tytułu tego ekoschematu ma być objętych 8 praktyk, które będą wyceniane systemem punktowym. Do każdej z praktyk przypisana została odpowiednia liczba punktów. „Wartości punktów odpowiadają wysokości stawek wyliczonych przez Instytut na podstawie rachunku utraconych dochodów, poniesionych kosztów i dodatkowych korzyści (1 pkt odpowiada ok. 100 zł), a także odzwierciedlają wkład ponoszony na realizację poszczególnych praktyk, a także ich znaczenie środowiskowe” – podano w PS dla WPR.

„Warunkiem przystąpienia do tego ekoschematu jest uzyskanie co najmniej takiej liczby punktów (minimalna liczba), która odpowiada równowartości punktów, jaką rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25% powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki. Uzyskanie minimalnej liczby punktów możliwe jest za pomocą co najmniej jednej lub dowolnej liczby praktyk” – wyjaśniono.

Ile punktów – i pieniędzy – za poszczególną praktykę?

Jak zastrzeżono, w przypadku większego lub mniejszego zainteresowania realizacją poszczególnych praktyk, proponowane punkty lub ich wartość mogą ulec odpowiednio zmniejszeniu (do minimalnej stawki określonej w Planie Strategicznym WPR) lub zwiększeniu (ale tylko do maksymalnej wartości stawki wyliczonej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB).

Zapowiedziano po roku przeprowadzenie oceny wdrażania ekoschematu i – w przypadku zaistnienia potrzeby – zaktualizowanie Planu Strategicznego w celu zapewnienia realizacji zakładanych celów.

W przyjętym PS przyjęto następującą punktację dla tego ekoschematu:

Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt – 5 punktów

Międzyplony ozime/Wsiewki śródplonowe – 5 punktów

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – w. podstawowy –  1 punkt

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – w. z wapnowaniem – 3 punkty

Zróżnicowana struktura upraw – 3 punkty

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji – 2 punkty

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo – 3 punkty

Uproszczone systemy uprawy – 4 punkty

Wymieszanie słomy z glebą – 2 punkty

Co z czym nie da się połączyć?

Na danej działce rolnej możliwa jest realizacja dowolnej liczby praktyk, jednak z następującymi wyjątkami:

– praktyki Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe nie łączy się na tej samej działce z praktykami: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji, Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, Uproszczone systemy uprawy i Wymieszanie słomy z glebą;

– praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji nie łączy się na tej samej działce z praktykami: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, Uproszczone systemy uprawy i Wymieszanie słomy z glebą;

– praktyki Wymieszanie słomy z glebą nie łączy się na tej samej działce z praktyką Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo i praktyką Uproszczone systemy uprawy.

Czytaj też:

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (cz. 2 Wymagania)

Posty powiązane

error: Content is protected !!