Scroll Top
dobrostan stawki

Jakie stawki za stworzenie zwierzętom lepszych warunków?
Fot. Alexa z Pixabay

Jakie stawki za stworzenie zwierzętom lepszych warunków?
Fot. Alexa z Pixabay

Ekoschemat: Dobrostan zwierząt (cz. 2 Finanse)

Ekoschemat Dobrostan zwierząt przewiduje płatność za zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów.

Przedstawiono sposób wyliczania należnej płatności:

– w odniesieniu do świń i bydła – liczbę punktów przypisaną danej praktyce wyliczoną w oparciu o stawkę w EUR/DJP (szacowana stawka w EUR na 1 DJP przeliczona na punkty). Liczba punktów została zaokrąglona względem wyliczonej stawki płatności do jednego miejsca po przecinku zgodnie z regułami matematycznymi;

– w odniesieniu do pozostałych gatunków zwierząt – stawki płatności (EUR/DJP).

Stawki płatności/liczba punktów zostały zróżnicowane ze względu na gatunek/grupę zwierząt oraz rodzaj praktyk.

Więcej o wymaganiach ekoschematu:

Ekoschemat: Dobrostan zwierząt (cz. 1 Wymagania)

Jak zastrzeżono, płatności w obrębie danej grupy technologicznej są przyznawane z zastosowaniem progów degresywności (nie dotyczy płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach):

– do 100 DJP – 100%

– powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75%

– powyżej 150 DJP – brak płatności.

Jak zaznaczono, zakłada się możliwość rekalkulacji stawek płatności w trakcie wdrażania interwencji.

Pytane o szczegóły zasad wyliczania płatności, MRiRW podaje:

„W PS WPR 2023-2027 szacowane stawki płatności dobrostanowych przedstawiono w EUR/DJP z zastosowaniem współczynnika przeliczeniowego zwierząt na DJP zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/2290.

Niezależnie od formy prezentacji stawek płatności dobrostanowych w PS WPR 2023-2027 (EUR/DJP) wysokość wsparcia będzie przydzielana na sztukę zwierzęcia, w PLN, po określeniu w danym roku kursu EUR/PLN i wzięciu pod uwagę liczby zwierząt kwalifikujących się do tego rodzaju płatności. Należy bowiem zauważyć, że od 2023 roku płatności dobrostanowe będą wdrażane w ramach płatności bezpośrednich, a wiec według reguł płatności I filara WPR.”

Jak dodano, „zgodnie z przepisami UE, duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (liczba DJP) służą do monitorowania realizacji celów związanych z ekoschematem – Dobrostan zwierząt poprzez m.in. wskaźnik produktu wyrażony w liczbie DJP objętych tym ekoschematem. W PS WPR 2023-2027 zastosowano współczynniki przeliczeniowe zwierząt na DJP zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/2290, gdzie np. dla krów mlecznych współczynnik ten wynosi 1,0, a dla owiec i kóz 0,15.”

 

Jakie stawki płatności?

W KPS dla WPR podano następujące stawki na najbliższy rok (EUR/DJP):

Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20% – 192,29

Dobrostan krów mlecznych – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20% – 165,01

Dobrostan krów mlecznych – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50% – 239,14

Dobrostan krów mlecznych – ściółka 23,91

Dobrostan krów mlecznych – wybieg 47,83

Dobrostan krów mlecznych – odsadzanie cieląt 40,65

Dobrostan krów mamek – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20% – 88,41

Dobrostan krów mamek – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50% – 223,48

Dobrostan krów mamek – ściółka 22,10

Dobrostan krów mamek – wybieg 36,84

Dobrostan krów mamek – wypas 36,84

Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50% – 458,55

Dobrostan opasów – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20% – 28,19

Dobrostan opasów – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50% – 70,47

Dobrostan opasów – ściółka – 31,71

Dobrostan opasów – wybieg – 98,66

Dobrostan opasów – wypas – 102,18

Dobrostan owiec – 380,35

Dobrostan kur niosek – 240,00

Dobrostan kurcząt brojlerów – 6,48

Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa – 22,88

Dobrostan koni – zwiększona powierzchnia bytowa – 133,79

Dobrostan loch – ściółka – 78,89

Dobrostan koni – system otwarty – 60,56

Dobrostan kóz – 368,31

Dobrostan loch – odsadzanie prosiąt – 133,13

Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 20% – 32,42

Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia bytowa o co najmniej 50% – 48,63

Dobrostan tuczników – ściółka – 48,63

Cykl zamknięty – dodatkowa płatność do tucznika – 24,31

Dobrostan krów mlecznych – wypas  – 69,49

Ogółem w roku budżetowym 2024 zaplanowano wsparcie do 1 815 719,00 dużych jednostek przeliczeniowych  inwentarza na kwotę 270 347 499,00 euro. Do końca 2028 koszt tego ekoschematu to 1 376 964 819,00 euro.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!