Scroll Top
euro moneta

Samorządy też wdrożą PS dla WPR.
Fot. günter z Pixabay

Samorządy też wdrożą PS dla WPR.
Fot. günter z Pixabay

ARiMR przekazuje samorządom zadania z Planu Strategicznego

Na początek pięć samorządów podpisało „Umowy delegowania zadań Agencji płatniczej do podmiotów wdrażających w ramach realizacji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

ARiMR poinformowała o podpisaniu tych umów z samorządami województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego oraz zachodniopomorskiego.

Zadania delegowane dotyczą następujących interwencji finansowanych w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027:

Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym (I.10.8.),

Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi (I.10.10.),

LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (I.13.1).

W najbliższych dniach planowane jest zawarcie umów z kolejnymi samorządami województw – podaje agencja.

Zgodnie z ustawą z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zadania delegowane obejmują w szczególności:

1)     prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym:

a) przeprowadzanie kontroli administracyjnych,

b) dokonywanie wyboru operacji,

c) zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o odmowie jej przyznania oraz rejestrowanie tych umów i informacji;

2)     przeprowadzanie kontroli na miejscu;

3)     ustalanie kwot pomocy podlegających zwrotowi i wzywanie beneficjenta do zwrotu tych kwot;

4)     przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez podmiot wdrażający zadań agencji płatniczej;

5)     udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej, instytucji zarządzającej, Komisji Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli dokumentów, o których mowa w pkt 4.

Posty powiązane

error: Content is protected !!