Scroll Top
pork-g52dbb8f83_1920

Jest program kontynuacji zwalczania ASF
Fot. agurri z Pixabay

Jest program kontynuacji zwalczania ASF
Fot. agurri z Pixabay

ASF w 2023 będziemy zwalczać tak, jak w latach poprzednich

MRiRW przedstawiło projekt rozporządzenia zmierzający do kontynuacji „Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Kwota całkowita tych działań została wyliczona na 177 494 734,50 zł. Ochronę programu uzyska trochę ponad 10 mln świń i 61,7 tys. dzików. Jak podano w programie, liczba dzików odstrzelonych w sezonie łowieckim 2020/2021 wynosiła około 367, 8 tys. sztuk.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Cele programu to:

– wczesne wykrywanie ASF u świń oraz dzików poprzez monitoring,

– kontrola występowania ASF u świń i dzików na obszarach, na których stwierdzono wystąpienie choroby oraz działania wspomagające obniżenie populacji dzików,

– zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF w populacji świń i dzików na nowych obszarach kraju.

Program obejmuje m.in. następujące działania:

 1. pobieranie, transport i badania laboratoryjne próbek pobranych od martwych i żywych świń, dzików i świniodzików w kierunku ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików odstrzelonych w ramach polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dorosłych samic dzików (powyżej 24. Miesiąca życia);
 4. ubój lub zabicie świń na obszarze objętym ograniczeniami I-III;
 5. działania powiatowego lekarza weterynarii – po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ASF;
 6. przeprowadzanie przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją na obszarze objętym ograniczeniami I-III;
 7. zwrot kosztów transportu i unieszkodliwienia padłych dzików pozyskanych w ramach zorganizowanych przeszukiwań terenów znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami I-III, a także znalezionych na gruntach należących do osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań lub odstrzałów sanitarnych tusz dzików, wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym sierści i skóry, które nie mogą zostać zagospodarowane przez myśliwych, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. wypłatę środków uprawnionym osobom za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą;
 11. dofinansowanie odłowu dzików zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 8g albo art. 46 ust. 3 pkt 8h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także uśmiercenia oraz transportu, unieszkodliwiania zwłok odłowionych i uśmierconych dzików oraz obsługi i utrzymania w dobrym stanie technicznym odłowni żywołownych na obszarze objętym ograniczeniami I-III;
 12. finansowanie zbudowania i umieszczenia w terenie odłowni żywołownych do odłowu dzików;
 13. finansowanie usług pomocnych przy zwalczaniu ASF u dzików oraz świń, w tym wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych lub fotopułapek służących do ustalania miejsc bytowania dzików;
 14. dofinansowanie organizowanych w ramach nakazów powiatowych lekarzy weterynarii oraz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego akcji poszukiwania padłych dzików;
 15. prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz, rolników, myśliwych, władz samorządowych,straży, inspekcji i innych służb oraz społeczeństwa oraz dla podmiotów świadczących usługi z zakresu przewozu osób, w tym operatorów portów lotniczych i portów morskich, oraz dla operatorów biur podróży i podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie, mającej na celu przekazanie wiedzy na temat ASF;
 16. finansowanie dodatkowej pracy pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy, związanej z oględzinami tusz dzików oraz pobieraniem i wysyłką próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF;
 17. finansowanie dodatkowej pracy pracowników zakładów higieny weterynaryjnej w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy, związanej z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek w kierunku ASF;
 18. wprowadzenie zakazu dokarmiania dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!