Scroll Top
the-horizon-gcc9a27e39_1920

Postępowanie poscaleniowe kosztuje coraz więcej
Fot. Pasja1000 z Pixabay

Postępowanie poscaleniowe kosztuje coraz więcej
Fot. Pasja1000 z Pixabay

Więcej na zagospodarowanie poscaleniowe z PROW

I to dla wszystkich tegorocznych beneficjentów umów o przyznanie pomocy. A wszystko za sprawą zmienionego wyliczania stawek.

„Umożliwienie aneksowania umów o przyznanie pomocy poprzez zwiększenie przyznanych kwot pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego do maksymalnych kwot wyrażonych w euro po przeliczeniu na złote według kursu walut obcych NBP, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę umowy o przyznaniu pomocy” – to jest cel przygotowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Problem w tym, że pomoc na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć 2000/1900 euro (w zależności od województwa) na 1 ha scalanych gruntów, a kwoty te przeliczane są na złote według średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Oznacza to konieczność zastosowania stawek nawet po 4,2 zł za euro dla najdawniejszych naborów. Nie pozwala to na rozstrzygnięcie postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego z uwagi na znaczny wzrost cen zarówno usług jak i materiałów budowlanych. Zmiana zasad wyliczania pomocy ma uchronić przed wypowiadaniem umów przez samorządy.

Zwiększenie przyznanych kwot pomocy będzie następowało w ramach dostępnego limitu środków w poszczególnych województwach. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie została jeszcze wypłacona (beneficjenci nie otrzymali płatności końcowej). Dla beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność końcową, określa się okres 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w którym będą mogli złożyć wniosek o zmianę umowy.

Postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe przeprowadza i wykonuje starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane, co do zasady, ze środków budżetu państwa.

Proponowana zmiana ma dotyczyć 148 operacji.

Limit środków na scalanie gruntów z PROW to 1 983 572 354,23 zł, na koniec listopada podawano, że wykorzystano go w 17,97%, a zawarto umowy na 85,91%  limitu. Złożono 230 wniosków.

Posty powiązane

error: Content is protected !!