Scroll Top
wędliny


Czy świerszcz ma szynkę?...
Fot. Pexels z Pixabay


Czy świerszcz ma szynkę?...
Fot. Pexels z Pixabay

Co to jest „szynka” „wędlina”, „wędzonka”, „kiełbasa”?

MRiRW uznało za potrzebne określenie, które produkty mogą posługiwać się tymi nazwami. Proponuje też znak graficzny na produkty z owadów.

Przygotowując zmiany w znakowaniu „szynki” „wędliny”, „wędzonki”, „kiełbasy” MRiRW powołało się na istnienie Polskiej Normy, obowiązującej przed przystąpieniem Polski do UE. „Z uwagi na to konsumenci kojarzą przedmiotowe określenia z produktami mięsnymi” – wyjaśniono.

Szynka z piersi drobiu, wędlina z dodatkiem surowców nie mięsnych

Podane w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych definicje są następujące:

– oznakowany jako szynka może być wyłącznie produkt wyprodukowany z uda zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub zwierząt łownych lub z piersi drobiu;

– oznakowany jako wędlina, wędzonka i kiełbasa może być wyłącznie produkt wyprodukowany z mięsa w rozumieniu pkt 1.1. załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym z mięsa peklowanego, niepeklowanego, solonego lub niesolonego, z ewentualnym dodatkiem tłuszczu, podrobów, przypraw lub surowców uzupełniających, w tym surowców nie mięsnych.

Nie określono wielkości użycia tych „ewentualnych dodatków”.

Wejście w życie – dość problematyczne

Rozporządzenie dotyczy tylko produktów wyprodukowanych w Polsce. Musi być notyfikowane. Ma wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

A te produkty, w których oznakowaniu użyto określenia „szynka”, „wędlina”, „wędzonka” lub „kiełbasa”, które nie spełniają wymagań, mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 30 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania zapasów tych produktów, jeżeli te produkty zostały opakowane w opakowania jednostkowe i w których oznakowaniu użyto określenia „szynka”, „wędlina”, „wędzonka” lub „kiełbasa” przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Co z owadów?

Gwoli uzupełnienia trzeba dodać, że do konsultacji trafił też  projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, który dotyczy oznakowania żywności zawierającej owady jadalne.

Przewiduje zamieszczanie na nich znaku graficznego przedstawiającego świerszcza.

Podano: „W oznakowaniu środków spożywczych, które zawierają nową żywność w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2015, str. 1, z późn. zm.)) z owadów, podaje się, w pobliżu wykazu składników, znak graficzny zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia”.

Posty powiązane

error: Content is protected !!