Scroll Top
chaos skrzynia pieniądze ludzie

Jakie będą zasady nagradzania frekwencji, na które rząd przeznaczył miliard?
Fot. Martin Redlin z Pixabay

Jakie będą zasady nagradzania frekwencji, na które rząd przeznaczył miliard?
Fot. Martin Redlin z Pixabay

Miliard premii za frekwencję wyborczą odbiorą tylko KGW?

Zapowiadano wsparcie gmin z najwyższą frekwencją wyborczą – miały otrzymać pieniądze na działalność Kół Gospodyń Wiejskich, straży pożarnych, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.

Miały. Rząd przeznaczył na ten cel miliard złotych.

Więcej:

Miliard na zadęcie

Miliard na zadęcie

Tymczasem tylko MRiRW przygotowało stosowne rozporządzenie, zakładające wypłatę premii (nazywanej „pomocą”) dla KGW.

Więcej:

Powyborcze środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Kiedy pieniądze za frekwencję wyborczą?

W poszukiwaniu miliarda przeznaczonego na akcję profrekwencyjną

Centrum Informacyjne Rządu wykazuje dziwną niechęć do mówienia o tym wsparciu profrekwencyjnym.

Pytane, jakie będą zasady udzielania pomocy orkiestrom dętym oraz klubom sportowym, ile orkiestr i klubów otrzyma “pomoc” i kto określi zasady jej udzielania – najpierw odsyła do ARiMR: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowały programy profrekwencyjne skierowane do  gmin do 20 tys. mieszkańców.

Środki na nagrody z tytułu aktywności frekwencyjnej zostały przewidziane w autopoprawce do ustawy budżetowej na rok 2024 r.

W zakresie danych frekwencyjnych informacja dostępna jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma poinformować o zasadach pomocy i uruchamianiu środków. Prosimy o skierowanie pytań do ARiMR.”

ARiMR jednak nie czuje się na siłach, aby sprostać tym oczekiwaniom CIR.

Informuje: „udzielanie pomocy orkiestrom dętym oraz klubom sportowym nie leży w kompetencjach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast ARiMR będzie odpowiadać za przekazywanie środków finansowych kołom gospodyń wiejskich. Przepisy określające zasady udzielania takiego wsparcia wejdą w życie 12 grudnia 2023 r. Dopiero wówczas Agencja będzie mogła zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej o udostępnienie danych, na podstawie których będzie można stwierdzić, ile KGW zostanie objętych wsparciem.”

CIR, dopytywane znów, czy są analogiczne jak projekt MRiRW projekty dla orkiestr i klubów sportowych, odsyła tym razem do ministerstw – o MRiRW już wiemy, ale według CIR także „Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowały programy profrekwencyjne skierowane do  gmin do 20 tys. mieszkańców. Prosimy o skierowanie pytań bezpośrednio do resortów.”

Czyżby więc według CIR orkiestry podlegały MSWiA?… I kluby sportowe?

Może chodzi tylko o te strażackie?…

Strażacy z premią profrekwencyjną ?

Najwyraźniej to wsparcie dla strażaków wyczerpie pulę na pomoc profrekwencyjną.

Tyle że – jak wynika z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska – strażacy otrzymają wsparcie, które i tak by otrzymali.

„Regulamin akcji jest dostępny na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: https://www.gov.pl/web/kgpsp/wytyczne2” – podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Dopiero dopytywane, „czy to cała podstawa prawna? Na podstawie instrukcji będzie następowała wypłata środków? Czy to w ogóle będzie wypłata, czy przekazanie sprzętów i dopłat do realizacji zadań o tej wartości? Czy wymagane będzie dofinansowanie przez nagrodzonych? Czy OSP z gmin o mniejszej frekwencji nie dostaną pomocy na remonty czy wyposażenie remiz? Jak rozumieć punkt 9 instrukcji – o jakich “właściwych programach priorytetowych” NFOŚiGW jest tu mowa?” zechciało napisać więcej. Otóż okazuje się, że „w zakresie środków będących w dyspozycji Ministerstwa Klimatu i Środowiska dofinansowanie będzie udzielane na podstawie Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych”, który jest obecnie opracowywany przez NFOŚiGW.

W ramach ww. programu priorytetowego NFOŚiGW intensywność dofinansowania wynosić będzie do 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku środków będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. środków budżetowych – będą one przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wytypowanych jednostek OSP w formie dotacji (tryb bez konkursu) na realizację zadań objętych dofinansowaniem, tj. uwzględnionych w zakresie rzeczowym dotacji, na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym udzielania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań publicznych.

Główne zasady finansowania OSP określa ustawa z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (art. 32). Natomiast dodatkowo Minister SWiA ma możliwość przekazania dla OSP środków budżetowych z części 42 – Sprawy wewnętrzne na podstawie art. 11c ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6 grudnia 2023 r. zatwierdzony został zakres rzeczowy objęty dofinansowaniem w zakresie środków budżetowych MSWiA, tj. kwalifikowalności zadań objętych dofinansowaniem w ramach akcji „Bitwa o remizy”.

Zgodnie z pkt 2 Instrukcji warunkiem otrzymania środków finansowych (…) jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w każdym z powiatów ziemskich. Ponadto zgodnie z pkt 5 Instrukcji wyznaczenia jednostek z terenu gminy ubiegających się o dofinansowanie, dokonuje zespół w składzie: przedstawiciel właściwego terytorialnie WFOŚiGW, przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, przedstawiciel organu wykonawczego gminy oraz przedstawiciel każdej jednostki OSP z terenu gminy, upoważniony do jej reprezentowania.

W przypadku, gdy dana gmina nie posiada jednostki OSP może wskazać do dofinansowania jednostkę OSP z terenu gminy sąsiedniej. Zatem może się zdarzyć, że jednostki OSP z gmin o mniejszej frekwencji będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.”

A więc strażacy-ochotnicy są i tak uprawnieni do otrzymywania tych pieniędzy – bez względu na frekwencję wyborczą trafiłyby one do OSP.

Rząd wydaje 1 mld zł na KGW?

Kogo jeszcze można zapytać o szczegóły zasad zapowiadanego wsparcia profrekwencyjnego, skoro CIR nie chce o tym mówić i nawet nie wie, kto chciałby?

„Do rządowego projektu ustawy budżetowej na 2024 r. wprowadzone zostały poprawki dotyczące zapewnienia środków na akcję profrekwencyjną w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu – podawał rząd w komunikacie z 7 listopada 2023 roku. – Zapewnione zostały środki na finansowanie akcji profrekwencyjnej związanej z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu – w nowej rezerwie celowej z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych, w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców, w kwocie ok. 1,07 mld zł.”

A więc miliard złotych ma trafić dla gmin z KGW, orkiestrami i klubami sportowymi. OSP nie są tu w ogóle wymieniane – to inna pula środków. Kto wie, jak będzie podzielony miliard na akcję profrekwencyjną, jeśli nie wie tego rząd – i to rząd już żegnający się ze stanowiskami, w dużej mierze  w wyniku tej wielkiej frekwencji zresztą?

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!