Scroll Top
stoisko handlowe z PDŻ

Producenci ze znakiem „Poznaj Dobrą Żywność” będą mogli działać wspólnie w grupie.
Fot. MP

Producenci ze znakiem „Poznaj Dobrą Żywność” będą mogli działać wspólnie w grupie.
Fot. MP


Grupą łatwiej produkować bobowate i wytwarzać w ramach krajowych systemów jakości żywności?

Będzie możliwość tworzenia grup producentów rolnych dla nowych produktów: nasion roślin bobowatych i produktów wytwarzanych w ramach krajowych systemów jakości żywności.

Do opiniowania w ARiMR trafił projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Do dokonywania zmian w tym zakresie upoważnia ministra rolnictwa art. 6 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach: „Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów i grup produktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a pkt 1, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do grupy oraz minimalną liczbę członków grupy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne, koncentrację podaży oraz sytuację na rynku produktów rolnych, a także aktualny stan zorganizowania się producentów w grupy.”

Bobowate docenione

Obecne rozporządzenie pozwala na tworzenie grup producentów rolnych w ramach 27 kategorii produktów lub grup produktów.

Dotychczasowa grupa produktów pn. Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych (są 224 takie grupy), będzie rozszerzona o rośliny bobowate. „Umożliwienie tworzenia grup producentów rolnych zrzeszających producentów roślin bobowatych wpisuje się w potrzebę popularyzowania uprawy tych roślin, w szczególności w celu zwiększenia poziomu ich wykorzystania w żywieniu zwierząt gospodarskich. W konsekwencji powinno to prowadzić do zmniejszenia wolumenu importowanej śruty sojowej oraz przyczynić się do poprawy stanu środowiska glebowego i obniżenia stosowania nawozów mineralnych” – tak uzasadniono tę zmianę.

Utworzenie jednej wspólnej grupy produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych lub bobowatych” umożliwi swobodne kwalifikowanie do tej grupy produktów wszystkich producentów, których przedmiotem działalności jest tylko produkcja ziaren zbóż, tylko produkcja nasion roślin oleistych albo tylko produkcja nasion roślin bobowatych, jak również dowolne łączenie produkcji produktów wymienionych w tej kategorii, np. produkcja ziaren zbóż i nasion roślin oleistych albo produkcja ziaren zbóż i nasion roślin bobowatych. W związku z takim podejściem, nie zostały ustalone nowe wartości dla minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej w poszczególnych grupach województw dla tej grupy produktów, z uwagi na możliwość swobodnego kwalifikowania w ramach jednej grupy produktów producentów ziarna zbóż, nasion roślin oleistych lub nasion roślin bobowatych. Podobnie, nie planuje się zmiany w zakresie minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych w odniesieniu do wszystkich województw dla modyfikowanej kategorii produktów – zaznaczono.

Czytaj też:

Pożegnamy pasze z GMO?

Krajowe systemy jakości docenione

W projekcie proponuje się dodanie nowej kategorii produktów, dla której możliwe będzie tworzenie grup producentów rolnych, pn. „Produkty rolne wytwarzane w ramach krajowych systemów jakości żywności, notyfikowanych w Komisji Europejskiej”.

Wynika to z potrzeby promowania produkcji produktów rolnych wytwarzanej w systemach jakości, a także umożliwienia producentom, którzy prowadzą produkcję w standardach wyższych niż produkcja konwencjonalna, tworzenie wspólnych, formalnych struktur i ułatwienie budowania silniejszej pozycji rynkowej – podano.

Jak zaznaczono, teraz istnieje już podobna kategoria produktów pn. „Produkty rolne zarejestrowane w Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych”. Odnosi się ona jednak wyłącznie do produktów wytwarzanych w ramach unijnych systemów jakości i nie obejmuje systemów krajowych. Określono minimalną roczną wielkości produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do tej grupy na poziomie 50 tys. złotych oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych na poziomie 5.

Czytaj też:

Jaka żywność może być oznakowana znakiem jakości? 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Związki docenione

Trzeba zatrzymać się jeszcze nad ustawowym upoważnieniem do dokonywania uregulowania tych kwestii po „zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym”. O ile KRIR zapewne łatwo mogła udzielać opinii, to problematyczne wydaje się wskazanie organizacji rolniczych o zasięgu krajowym. Warto więc zauważyć, że projekt skierowano do konsultacji do – bagatelka – 73 podmiotów.

Jak zapowiedziano, wyniki z konsultacji społecznych i opiniowania zostaną przedstawione w Raporcie z konsultacji społecznych i udostępnione w BIP, po zakończeniu konsultacji i uzgodnieniu ostatecznego brzmienia projektu.

Niestety nie podano, jaka jest liczba producentów zainteresowanych utworzeniem grupy na proponowanych właśnie zasadach.

Posty powiązane

error: Content is protected !!