Scroll Top
euro banknoty monety

Pomoc warta 59 000 000 euro trafi na rynek zboża
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Pomoc warta 59 000 000 euro trafi na rynek zboża
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jaka pomoc do sprzedanej kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku?

Zaplanowano pomoc do ha upraw zbóż i nasion oleistych, przy sprzedaży podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych to trzeci projekt z zapowiadanych trzech, mających uspokoić rynek zbóż.

Więcej o dwóch poprzednich:

Transport zbóż i rzepaku do portów z dofinansowaniem 2 mld zł

Pomoc do sprzedanej pszenicy i kupionych nawozów

 

Pomoc – zgodnie z regułami tego projektu – przyznaje się rolnikowi, który dokonał sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

Do wniosku o pomoc rolnik dołącza faktury VAT potwierdzające sprzedaż, dokonaną przez siebie lub przez małżonka rolnika, o ile małżonek tego rolnika nie ubiega się jednocześnie o tę pomoc.

Wniosek rolnik składa w terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., wniosek ten można uzupełnić tylko w zakresie faktur.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

  • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej, pomniejszonej o powierzchnię upraw kukurydzy, do której rolnikowi lub małżonkowi rolnika przyznano wsparcie na podstawie § 13zt ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm. – to pomoc wcześniej ustanowiona jako dopłaty do tony sprzedanej pszenicy lub kukurydzy)

oraz

  • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, przy czym powierzchnia upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT  i liczby:
  • a) 7 – w przypadku upraw kukurydzy,
  • b) 4,5 – w przypadku upraw jęczmienia lub pszenżyta,
  • c) 3,5 – w przypadku upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

„Powyższe liczby odpowiadają średnim plonom ww. zbóż oraz rzepaku z 1 ha upraw w Polsce w 2022 r. według Głównego Urzędu Statystycznego” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Pomoc jest przyznawana do wysokości niższej z tych kwot.

Stawki pomocy wynoszą:

1) 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;

2) 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;

3) 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;

4) 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;

5) 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;

6) 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;

7) 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 4;

8) 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 5;

9) 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 6.

Przewidziano współczynnik korygujący, jeśli kwota pomocy miałaby przekroczyć 59 000 000 EUR.

Kierownik biura powiatowego ARiMR wyda decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 60 dni liczonym od dnia następującego po dniu 30 czerwca 2023 r.

Pomoc będzie sfinansowana na podstawie zgody KE na użycie rezerwy kryzysowej: wysokość pomocy dla Polski wynosi 29 500 000 EUR. Dodatkowa pomoc krajowa może wynieść maksymalnie równowartość tej kwoty.

Ten projekt nie podlega notyfikacji.

Projekt 

Uzasadnienie 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!