Scroll Top
daniel jeleń

Oświadczenie o posiadaniu zwierząt trawożernych uznaje się za wystarczające jedynie w odniesieniu do dwóch gatunków zwierząt jeleniowatych tj. danieli i jeleni szlachetnych.
Fot. Jerzy Górecki z Pixabay

Oświadczenie o posiadaniu zwierząt trawożernych uznaje się za wystarczające jedynie w odniesieniu do dwóch gatunków zwierząt jeleniowatych tj. danieli i jeleni szlachetnych.
Fot. Jerzy Górecki z Pixabay

Płatność ONW ze zmianami

Raczej redakcyjnymi, ale też istotnymi zwłaszcza dla właścicieli jeleniowatych i dla spółdzielni.

Projekt przewiduje, że oświadczenie składane do ARiMR o posiadanych przez rolnika lub jego małżonka zwierzętach trawożernych, niezbędne do ustalenia spełnienia warunku posiadania zwierząt w przypadku płatności do obszarów ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. oraz do obszarów ONW typu górskiego uznaje się za wystarczające jedynie w odniesieniu do dwóch gatunków zwierząt jeleniowatych tj. danieli i jeleni szlachetnych.

W przypadku pozostałych gatunków zwierząt, tj. alpak, lam oraz niektórych koniowatych, czyli mułów i osłów, dotychczas objętych możliwością złożenia ww. oświadczenia, trudności dotyczące znakowania nie występują – uzasadniono. Wprowadzono umożliwienie agencji do wzywania rolników do złożenia oświadczeń, a w przypadku tych rolników, którzy nie odpowiedzą na wezwanie, uznanie niespełnienia warunków.

Druga zmiana umożliwi spółdzielniom produkcji rolnej i spółdzielniom rolników ubiegającym się o płatności ONW złożenie oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu. Wzór oświadczenia zostanie opracowany przez ARiMR oraz zostanie udostępniony na jej stronie internetowej i będzie zawierał dane spółdzielni, w tym numer KRS, nazwę podmiotu, który przeprowadził lustrację, i datę przeprowadzenia tej lustracji. Spowoduje to odciążenie spółdzielni produkcji rolnej i spółdzielni rolników od procedury pozyskiwania zaświadczeń od organów przeprowadzających lustrację.

Trzecia zmiana to sprostowanie omyłki: dotyczy aktualizacji załącznika przedmiotowego rozporządzenia, w którym określone zostały współczynniki przeliczenia poszczególnych rodzajów zwierząt, których posiadanie uprawnia do uzyskania wyższych płatności ONW.

Jak wyjaśniono, dotyczy to płatności do obszarów ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. oraz do obszarów ONW typu górskiego, jeżeli rolnik jest posiadaczem zwierząt trawożernych, gatunków wymienionych w ww. załączniku, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi od 2024 r. co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika.

W tabeli dotyczącej współczynników przeliczania zwierząt na DJP, w kolumnie „Rodzaj zwierząt”, pod pozycją 25, w wyniku omyłki pisarskiej wskazano w przypadku owiec: „Jagnięta powyżej 3,5 miesięcy”. Poprawnie powinno zostać wskazane „Jagnięta do 3,5 miesięcy”.

Projekt dotyczy ok. 63 000 rolników otrzymujących ONW typ specyficzny strefa II (podgórskie) i ok.31 000 rolników z płatnością ONW typ górski oraz 500 spółdzielni.

Projektowane rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, dzięki temu przepisy będą obowiązywały dla kampanii składania wniosków w 2024 r., przed upływem terminu wskazanego jako końcowy przy obliczaniu liczby posiadanych zwierząt, tj. 31 października 2024 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!