Scroll Top
OZE nature-g1e7ad7e87_1920

Wiatrak bardziej widać czy słychać?
Fot. StockSnap z Pixabay

Wiatrak bardziej widać czy słychać?
Fot. StockSnap z Pixabay

Wiatrak uciążliwy z powodu hałasu?

Hałas za największy problem uznali posłowie z koła Polska2050 i złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy dotyczącej lokowania wiatraków. Zasadę oddalania wiatraków na odległość równą dziesięciokrotności ich wysokości chcą zastąpić ochroną akustyczną.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma  zmierzać do likwidacji barier rozwoju lądowych elektrowni wiatrowych wynikających z tzw. reguły 10H, czyli uzależnienia lokowania wiatraków od dziesięciokrotności ich wysokości; proponuje się, by miejsce budowy turbin wiatrowych uzależnić od mocy hałasu, jaki emitują. Projekt pozostawi możliwość lokalizowania elektrowni wiatrowych jedynie w trybie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania.

„Wiatraki cichsze będą mogły stanąć bliżej natomiast te głośniejsze powinny być lokowane znacznie dalej od zabudowań tak, aby nie powodować uciążliwości. Istniejące elektrownie wiatrowe będą mogły zostać wymienione na bardziej wydajne i nowocześniejsze pod warunkiem, że nowe urządzenia spełnią wymagane ustawą ograniczenia hałasowe” – podano w uzasadnieniu.

„Przyjęto również graniczną minimalną odległość lokalizowania nowych elektrowni wiatrowych od obszarów podlegających ochronie akustycznej o wartości 300 m nawet w przypadku turbin wiatrowych cichszych niż 100 dBA z uwagi na wielkość tych konstrukcji, biorąc pod uwagę fakt, że pomimo braku możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu sama wielkość elektrowni wiatrowej w bliskim sąsiedztwie, tj. poniżej 300 m, może powodować subiektywne odczucie dyskomfortu” – zaznaczono.

Ochronie akustycznej miałyby podlegać nie tylko budynki mieszkalne i o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, ale również inne budynki i tereny podlegające z mocy prawa ochronie akustycznej, takie jak: tereny rekreacyjnowypoczynkowe, tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny domów opieki społecznej, tereny szpitali, strefy ochronne „A” uzdrowiska.

Posty powiązane

error: Content is protected !!