Scroll Top
ochrona wód priorytetem

Prawie połowa nakładów w 2021 r. trafiła na ochronę wód
Fot. Qubes Pictures z Pixabay

Prawie połowa nakładów w 2021 r. trafiła na ochronę wód
Fot. Qubes Pictures z Pixabay

Ile wydajemy na środki trwałe służące ochronie środowiska?

Nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w stosunku do 2020 roku wzrosły w 2021 roku o 10,9 proc. Najwięcej wydano na ochronę wód – prawie połowę.

Wielkość nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2021 r. wyniosła ok. 12,4 mld zł (przy 11,4 mld zł w 2020 r.), a nakłady na środki trwałe na gospodarkę wodną osiągnęły poziom ok. 3,3 mld zł (2,7 mld zł w 2020 r.). W roku 2021 nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną stanowiły odpowiednio 0,47% i 0,12% PKB (odpowiednio 0,49% i 0,11% w 2020 r.) – podaje GUS.

Najwięcej inwestują w środki trwałe służące ochronie środowiska przedsiębiorstwa, drugie miejsce przypada gminom, następne są jednostki budżetowe.

W obszarze gospodarki wodnej kolejność jest inna – największe inwestycje podjęły jednostki budżetowe, następnie przedsiębiorstwa i gminy.

 

Mazowieckie wydaje najwięcej

Zróżnicowane są też nakłady w województwach.

Największe nakłady na środki trwałe na ochronę środowiska poniesiono w województwach: mazowieckim (18,9% ogółu nakładów), śląskim (12,8%) oraz wielkopolskim (9,2%), natomiast najmniejsze w podlaskim (2,3%), świętokrzyskim (2,9%) oraz lubuskim (3,0%).

W gospodarce wodnej największe nakłady poniesiono w województwach: dolnośląskim (20,1% ogółu nakładów), mazowieckim (13,9%) oraz małopolskim i śląskim (po 8,1%), natomiast najmniejsze w warmińsko-mazurskim (1,9%) oraz podlaskim (2,5%).

Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej

W 2021 r. kwota nakładów służących gospodarce wodnej wyniosła ok. 3,3 mld zł.

Prawie połowa (44,1%) wszystkich nakładów w gospodarce wodnej trafiła na inwestycje w ujęcia i doprowadzanie wody (łącznie z wodną siecią magistralną i rozdzielczą oraz budową laboratoriów kontroli jakości wody, w tym automatycznych stacji pomiaru jakości wody).

Jedną czwartą nakładów (nieco więcej niż rok wcześniej)  skierowano na zbiorniki i stopnie wodne oraz obwałowania przeciwpowodziowe, a najwięcej wydano na ten cel w dolnośląskim (547 mln zł) oraz opolskim (141 mln zł).

W 2021 roku do eksploatacji przekazano m.in. 3,4 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz ok. 0,7 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe. Wybudowano też 6 zbiorników wodnych o łącznej pojemności całkowitej ok. 2,9 mln m3, powstało 3 tys. km sieci wodociągowej, poddano regulacji i zabudowie 41 km rzek i potoków górskich oraz wybudowano lub zmodernizowano 64 km obwałowań przeciwpowodziowych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!