Scroll Top
las pole drzewa owocowe

Rusza nabór wniosków o wsparcie
Fot. Tom z Pixabay

Rusza nabór wniosków o wsparcie
Fot. Tom z Pixabay

Inwestycje leśno-zadrzewieniowe rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie, zadrzewienie, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Nabór odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Co się zmienia?

Od 2023 r. zostały zwiększone stawki premii zalesieniowych beneficjentom, którzy zalesili swoje grunty rolne w ramach:

PROW 2004-2006 – zwiększenie stawek o ok. 40 proc. – nabór wniosków od 1 czerwca do 15 lipca 2023 r.;

PROW 2007-2013 – zwiększenie stawek o ok. 23 proc – nabór wniosków od 15 marca do 30 czerwca 2023 r.;

PROW 2014-2020 zwiększenie stawek o ok. 19 proc. – nabór wniosków od 15 marca do 30 czerwca 2023 r.

Jednocześnie od 2023 r. zwiększono stawki premii zalesieniowej beneficjentom z PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Pozwoli to na jednolite podejście i stosowanie analogicznych stawek dla wszystkich beneficjentów działań zalesieniowych.

Interwencje leśno-zadrzewieniowe w ramach PS dla WPR 2023-2027

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS dla WPR 2023-2027) są wdrażane m. in. następujące interwencje leśno-zadrzewieniowe:

10.11. – Zalesianie gruntów rolnych;

10.12. – Tworzenie zadrzewień śródpolnych;

10.13. – Zakładanie systemów rolno-leśnych;

10.14. – Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych;

8.8. – Premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych.

Wymienione interwencje ze względu na swoją specyfikę są do siebie zbliżone.

Interwencja: Zalesianie gruntów rolnych

Interwencja jest przewidziana dla gruntów rolnych charakteryzujących się niską przydatnością dla rolnictwa, stanowiących potencjalny obszar dla zakładania upraw leśnych, jak również kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich.

Interwencja: Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

Interwencja jest przewidziana dla lasów prywatnych w wieku 11-60 lat, które wymagają znaczących nakładów w celu utrzymania ich w dobrej kondycji. Wsparcie w ramach tej interwencji jest przyznawane na inwestycje polegające na wprowadzaniu podsadzeń w istniejących lasach, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru, w celu wzrostu różnorodności biologicznej, a także zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla z atmosfery. Wsparciem objęte jest też wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, które przyczyniają się do zwiększania odporności drzewostanów na zmiany klimatyczne.

Interwencja: Tworzenie zadrzewień śródpolnych

Interwencja ta prowadzi do urozmaicenia krajobrazu rolniczego, wspomaga utrzymanie równowagi ekologicznej na obszarach wiejskich, miejsca bytowania i bazy pokarmowej dla wielu organizmów.

Interwencja: Zakładanie systemów rolno-leśnych

Jest to interwencja w ramach PS dla WPR 2023-2027, niewdrażana dotychczas w Polsce. Systemy rolno-leśne to sposób użytkowania gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze. Jest to wielofunkcyjne użytkowanie gruntu, przynoszące korzyści środowiskowo-klimatyczne.

Jak złożyć wniosek?

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące interwencji leśnych i zadrzewieniowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/inwestycje-i-premie-lesno-zadrzewieniowe.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!