Scroll Top
wilk

Za szkody wyrządzone przez wilki są naliczane odszkodowania.
Fot. Alexa z Pixabay

Za szkody wyrządzone przez wilki są naliczane odszkodowania.
Fot. Alexa z Pixabay

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody spowodowane przez wilka?

Ochrona gatunkowa nie wyklucza przeciwdziałania zagrożeniom i naliczania odszkodowań.

KRIR uzyskała wyjaśnienia na ten temat z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Informacje te warto poznać, gdyż mogą okazać się przydatne także w postępowaniu dotyczącym innych niż wilk zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Ochrona, ale nie znoszenie zagrożenia

Przede wszystkim MKiŚ przypomina, że objęcie ścisłą ochroną gatunkową nie wyklucza podjęcia działań przeciwdziałających zagrożeniu powodowanemu przez ten gatunek.

Możliwe jest uzyskanie – wyłącznie na wniosek podmiotu zainteresowanego – zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników tego gatunku, w celu wyeliminowania powodowanego zagrożenia – np. na umyślne płoszenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce czy zabijanie. Zezwolenia wydawane są przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w zakresie umyślnego płoszenia i przemieszczania), Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (w zakresie umyślnego zabijania) oraz Ministra Klimatu i Środowiska (w przypadku, gdy czynności mają być wykonane na terenie parku narodowego). Zezwolenia takie mogą być wydawane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wnioskowane działania nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony gatunku chronionego oraz przy spełnieniu jednej z przesłanek indywidualnych, jak na przykład dot. interesu zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego – wyjaśnia ministerstwo.

Odszkodowania za zagryzione zwierzęta

Jak poinformowano, wypłaty odszkodowań za zwierzęta zagryzione przez wilki dokonuje się na podstawie art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z zasadami przyjętymi w § 12 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018 poz. 645) dokonując oględzin szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, ustala się:

  • gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę;
  • rodzaj i rozmiar szkody;
  • rodzaj zabezpieczeń zastosowanych przed atakiem drapieżników;
  • czas wyrządzenia szkody;
  • sposób nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi w okresie od zachodu do wschodu słońca.

Rozmiar szkody zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustala się uwzględniając:

  • liczbę zabitych, padłych w wyniku odniesionych ran lub uśmierconych zwierząt, ich rasę, wiek, rodzaj hodowli (hodowlane, towarowe, zasoby genetyczne), płeć,
  • cenę rynkową zabitego, padłego w wyniku odniesionych ran lub uśmierconego zwierzęcia na dzień oględzin szkody – na podstawie wyników badań rynkowych udostępnianych stosownie do art. 5 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. rolniczych badaniach rynkowych, a w przypadku braku informacji w tym zakresie – na podstawie danych z innego źródła, pozwalających ustalić cenę rynkową w regionie wyrządzenia szkody,
  • koszt utylizacji padliny i jej transportu do najbliższego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją padliny – na podstawie cennika przyjętego w tym przedsiębiorstwie, o ile koszt utylizacji nie jest refundowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • koszt wizyty lekarza weterynarii stwierdzającego padnięcie zwierzęcia – na podstawie rachunków wystawionych przez tego lekarza.

Odszkodowanie za psa

„Jeśli chodzi o ataki wilków na psy, to należy zwrócić uwagę, że obecne przepisy dotyczące szacowania szkód i wypłacania odszkodowań za straty spowodowane przez wybrane gatunki chronione dopuszczają możliwość wypłacania szkód za psy nierasowe i takowe są w Polsce wypłacane (np. RDOS Olsztyn podał informacje, że za okres 2010-2021 nie wypłacił odszkodowania za psy rasowe, ale za psy nierasowe wypłacił odszkodowanie w kwocie 1746 zł). Oczywiście wysokość kwoty odszkodowania za psa nierasowego jest odpowiednio niższa niż za psa rasowego, ze względu na brak jego ceny rynkowej. W przypadku psów nierasowych istnieje problem właściwej wyceny takiej szkody. W takich przypadkach wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie kosztów utylizacji padliny i jej transportu do najbliższego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją oraz kosztów wizyty lekarza weterynarii stwierdzającego padnięcie zwierzęcia lub kosztów leczenia okaleczonych zwierząt i wartość produktów leczniczych (zł) – na podstawie rachunków wystawionych przez tego lekarza i podmioty uprawnione do świadczenia usług lub dostarczania produktów w zakresie leczenia zwierząt. Jednak szczególnie wartość emocjonalna zagryzionego psa nierasowego nie jest wartością realnie policzalną, natomiast wydatkowanie środków publicznych musi być transparentne i poparte konkretnymi dowodami” – podaje ministerstwo.

Posty powiązane

error: Content is protected !!