Scroll Top
kupuj świadomie

KOWR zorganizował w końcu czerwca na PGE Narodowy I Festiwal Polskiej Żywności Wysokiej Jakości #Kupujświadomie
Fot. MP

KOWR zorganizował w końcu czerwca na PGE Narodowy I Festiwal Polskiej Żywności Wysokiej Jakości #Kupujświadomie
Fot. MP

Jaka żywność może być oznakowana znakiem jakości?

Wbrew przeświadczeniu niektórych, znak jakości to nie informacja „Produkt polski”.

Możemy uważać, że w Polsce produkujemy najlepszą żywność, ale żeby znakować ją jako szczególnie dobrą, musimy mieć podstawy.

Więcej o zasadach umieszczania informacji “Produkt polski”:

Przybędzie “Produktów polskich”

A te podstawy do stosowania znaku jakości to kryteria określone w art. 47 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/126 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 o dodatkowe wymogi w odniesieniu do niektórych rodzajów interwencji określonych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych WPR na lata 2023–2027 na podstawie tego rozporządzenia, jak również o przepisy dotyczące współczynnika dotyczącego normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) nr 1 (Dz. Urz. UE L 20 z 31.01.2022, str. 52).

Jak podaje MRiRW, kryteria określone w tym przepisie to:

  1. specyfika produktu końcowego wytworzonego w ramach systemu wynika z jasnego wymogu zagwarantowania któregokolwiek z następujących elementów:
  • określonych właściwości produktu,
  • określonych metod uprawy lub produkcji, lub
  • jakości produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa normy handlowe dotyczące danego produktu w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt lub ochrony środowiska;
  1. system jest otwarty dla wszystkich producentów;
  2. system obejmuje obowiązujące specyfikacje produktów, a zgodność z tymi specyfikacjami jest weryfikowana przez organy publiczne lub niezależny organ kontroli;
  3. system jest przejrzysty i zapewnia pełną identyfikowalność produktów.

Zgodnie z ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, oznakowane znakiem jakości mogą być artykuły rolno-spożywcze:

  • charakteryzujące się specyficznymi cechami jakości handlowej lub wymaganiami jakości handlowej
  • wytwarzane w ramach:

– krajowych systemów jakości uznanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

– systemu chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności,

– systemu rolnictwa ekologicznego.

Dwa ostatnie systemy są systemami unijnymi, uzyskanie ochrony znaku nadawanego w ich ramach jest określone w przepisach unijnych, do których dostosowano polskie uregulowania. „Obecnie w systemie unijnym zarejestrowane są 44 produkty rolne i środki spożywcze, z czego 10 jako chronione nazwy pochodzenia, 24 jako chronione oznaczenia geograficzne i 10 jako gwarantowane tradycyjne specjalności” – podaje Ministerstwo Rolnictwa.

Poznaj Dobrą Żywność

A ile produktów ma aktualnie krajowy znak jakości?

Jak informuje MRiRW, „znak jakości Poznaj Dobrą Żywność  przyznawany jest na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1688 z późn. zm.) artykułom rolno-spożywczym charakteryzującym się specyficznymi cechami jakości handlowej lub wymaganiami jakości handlowej, w szczególności w zakresie sposobu produkcji, składu lub właściwości organoleptycznych.

Dodatkowo produkty żywnościowe ubiegające się o znak jakości Poznaj Dobrą Żywność spełniają wymogi zawarte w <Informacji w sprawie przyznawania znaku jakości Poznaj Dobrą Żywność> dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualny wykaz produktów wyróżnionych znakiem jakości Poznaj Dobrą Żywność przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: Jakość żywności – Program Poznaj Dobrą Żywność – Wyróżnieni znakiem: www.gov.pl/web/rolnictwo/program-pd-wyroznieni-znakiem”.

Znak PDŻ przyznawany jest na 3 lata.

Krajowe systemy jakości

Do krajowych systemów jakości żywności są aktualnie zaliczane:

Jakość Tradycja

System Quality Meat Program (QMP)

System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP)

System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System).

Tu znów wracamy do wymogów unijnych. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi uznaje, w drodze decyzji administracyjnej, systemy jakości, o których mowa w art. 47 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/126.

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dysponuje danymi dotyczącymi produktów wyróżnionych w krajowych systemach jakości żywności, aktualne wykazy  wyróżnionych produktów dostępne są u administratorów systemów” – podaje ministerstwo.

Czytaj też:

UE nie godzi się na rośliny ze znakiem “Produkt polski” i na mięso “DobrostanPlus”

Posty powiązane

error: Content is protected !!