Scroll Top
euro podział

Ile – i na co – w ramach PS dla WPR?
Fot. Tumisu z Pixabay

Ile – i na co – w ramach PS dla WPR?
Fot. Tumisu z Pixabay

Jaki podział pieniędzy na poszczególne interwencje z Planu Strategicznego?

Do konsultacji trafiły wytyczne dotyczące podziału środków EFRROW dostępnych w ramach niektórych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na poszczególne województwa, obszary wsparcia lub moduły.

Celem projektowanych wytycznych jest określenie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach w ramach określonych interwencji lub w poszczególnych obszarach wsparcia w ramach interwencji lub w poszczególnych modułach interwencji, mając na względzie wysokość limitów środków wynikającą z PS WPR, zapewnienie zrównoważonego wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach oraz zarządzania i wdrażania PS WPR – podano w piśmie kierującym projekt do konsultacji.

Innymi słowy – mamy podział dostępnych na II filar WPR pieniędzy unijnych, które będą wydatkowane w ramach Planu Strategicznego.

Budżety na poszczególne interwencje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (II filar) są określone w PS WPR w szczegółowej tabeli finansowej, a w ramach każdej z interwencji wskazane są kwoty środków publicznych ogółem oraz środków unijnych (EFRROW). Podział zaprezentowany w tabelach na lata ma charakter orientacyjny i prezentuje jedynie oczekiwany poziom płatności, nie jest podstawą do przyznawania pomocy w ramach poszczególnych interwencji – zaznaczono.

Wszystkie kwoty wskazane w przedstawionych wytycznych są kwotami wyrażonymi w euro.

Konsultacje potrwają 14 dni od opublikowania wytycznych, co nastąpiło wczoraj.

Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje)

Obszar: A  (np. rolnictwo precyzyjne w hodowlach). Kwota środków EFRROW: 75 113 620

Obszar: B (rolnictwo ekologiczne, np.  zakup maszyn). Kwota środków EFRROW: 21 461 034

Obszar: C (np. przechowalnictwo czy przygotowanie do sprzedaży). Kwota środków EFRROW: 85 844 137

Obszar: D (np. maszyny do zbioru roślin). Kwota środków EFRROW: 32 191 551

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

Obszar:  A – biogazownie. Kwota środków EFRROW: 42 900 000

Obszar:  A – fotowoltaika. Kwota środków EFRROW: 52 175 000

Obszar: B – termomodernizacja. Kwota środków EFRROW: 52 175 000

Rozwój małych gospodarstw

Obszar:  rozpoczynanie działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (KŁD) oraz prowadzenie produkcji ekologicznej. Kwota środków EFRROW: 131 670 000

Obszar: pozostałe. Kwota środków EFRROW 56 430 000.

Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym:

Kwota środków zależna od województwa – od 0 do 19 244 687. Kryteria podziału: powierzchnia wykonanych scaleń gruntów w PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 (waga: 50%), zapotrzebowanie zgłoszone przez Marszałków Województw w ramach PS WPR 2023-2027 (waga: 50%).

Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – Przydomowe oczyszczalnie:

Kwota środków zależna od województwa – od 4 932 032 do 14 832 613. Kryteria podziału: gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich, oraz w gminach miejskich poniżej 5000 mieszkańców (waga: 45%); odwrócony wskaźnik W – podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca województwa przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2021 r. (waga: 45%); występowanie obszarów górskich na terenie województwa (waga: 10%).

Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – Smart Village:

1 647 940 dla każdego województwa

Doskonalenie zawodowe rolników – moduł I (szkolenia ODR)

Kwota środków zależna od województwa – od 226 171 do 1 724 809. Kryteria podziału: % gospodarstw powyżej 1 ha, korzystających z płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w poszczególnych województwach w odniesieniu do całego kraju.

Doskonalenie zawodowe rolników – moduł II (szkolenia przez podmioty wybrane w konkursach)

Kwota środków EFRROW: 7 415 806

Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł I (kompleksowe doradztwo ODR)

Kwota środków zależna od województwa – od 1 465 718 do 11 177 734. Kryteria podziału: % gospodarstw powyżej 1 ha, korzystających z płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w poszczególnych województwach w odniesieniu do całego kraju.

Kompleksowe doradztwo rolnicze – moduł II (grupowe, udzielane przez podmioty wybrane w drodze konkursu)

Kwota środków EFRROW: 3 005 843

Doskonalenie zawodowe kadr doradczych:

5 modułów – od 577 685 (praktyki doradców) do 1 186 516 (szkolenia dla doradców)

Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych:

Moduł I (transfer wiedzy). Kwota środków EFRROW: 11 420 258

Moduł II (baza).  Kwota środków EFRROW: 660 742

Posty powiązane

error: Content is protected !!