Scroll Top
krowa pastwisko

Oświadczenie zamiast rejestru wypasu
Fot. Alexa z Pixabay

Oświadczenie zamiast rejestru wypasu
Fot. Alexa z Pixabay

Kto zyska na zmianach ekoschematu Dobrostan zwierząt?

Proponowane zmiany w wymogach dobrostanowych są przedstawiane jako wychodzące naprzeciw potrzebom i uwagom zgłaszanym przez hodowców.

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Przede wszystkim proponuje się, aby rolnik mógł opcjonalnie prowadzić rejestr wypasu lub wybiegu w odniesieniu do krów mamek (utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach) lub opasów lub złożyć stosowne oświadczenie, w którym określi w sposób uproszczony przebieg realizacji zobowiązania w gospodarstwie, co stanowić będzie podstawę do wyliczenia płatności dobrostanowej.

Zmiana dotyczy  wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach i wariantu Dobrostan opasów w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027.

Natomiast w wariancie Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach proponuje się zmianę przepisu § 10 ust. 1 pkt 4 poprzez doprecyzowanie, że oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie, dotyczy wymogu zapewnienia koniom wypasu lub dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej co najmniej przez 140 dni w okresie pastwiskowym.

Poza tym doprecyzowano przepisy dotyczące warunków i trybu przyznawania płatności do opasów – bydło wskazane w komputerowej bazie danych jako przeznaczone na opas i uwzględnione w płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów nie będzie mogło być uwzględnione w przyszłości w płatnościach w ramach wariantów: Dobrostan krów mlecznych lub Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym. To wynik tego, że wariant Dobrostan opasów, zgodnie z treścią PS WPR 2023-2027, dotyczy ulepszenia warunków chowu zwierząt przeznaczonych na rzeź, a nie sztuk przeznaczonych do dalszego chowu.

Doprecyzowano przepisy regulujące sposób ustalania wielkości powierzchni bytowych dla zwierząt różnych posiadaczy, które mogą być utrzymywane jednocześnie w gospodarstwie, bez wydzielonych sekcji dla tych zwierząt, poprzez dodanie do tej wielkości zewnętrznej powierzchni bytowej.

Zaproponowano też inne zmiany porządkujące m.in. system kar.

Wskazano, że kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt w wysokości 1200 zł jest podana w odniesieniu do jednego gatunku zwierzęcia, a w przypadku drobiu – w ramach wszystkich gatunków ptaków.

W 2023 roku, pierwszym roku wdrażania nowej WPR, termin składania planu poprawy dobrostanu zwierząt będzie wydłużony do 30 września 2023 roku, co zapewni rolnikom czas na przygotowanie i dostarczenie do ARiMR odpowiedniego dokumentu.

Czytaj też:

Jakie zmiany w ekoschematach?

Posty powiązane

error: Content is protected !!