Scroll Top
pieniądze zegar

Nowe kredyty – 40 mln zł do spłaty w półtora roku
Fot. Tumisu z Pixabay

Nowe kredyty – 40 mln zł do spłaty w półtora roku
Fot. Tumisu z Pixabay

Preferencyjne kredyty dla obracających zbożami i owocami miękkimi

Do 40 mln zł z oprocentowaniem 2 proc. – takie kredyty proponuje MRiRW w efekcie nadmiernego napływu towarów z Ukrainy.

Przygotowany projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie pomocy w formie preferencyjnych 2% kredytów w wysokości do 40 mln zł dla podmiotów:

1) prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabyli zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od

a) producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub

b) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będących mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3) którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc otrzymają podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż – jest ich ponad 500 – i podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich – też ponad 500.

Będzie polegała na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów. Kwota kredytów bankowych objętych pomocą nie może przekroczyć kwoty 40 mln zł i jednocześnie:

  • kwoty, za którą zostały skupione zboża lub owoce miękkie we wskazanych terminach
  • sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się oświadczenie:

1) o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

2) że w 2023 r. wnioskodawca nie ubiegał się o inną pomoc w związku z obrotem zbożami lub skupem zbóż – w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż.

Pomoc będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!