Scroll Top
krowa w maseczce

Czy każdą pomoc można sfinansować z funduszu covidowego?
Fot. Alex Barcley z Pixabay

Czy każdą pomoc można sfinansować z funduszu covidowego?
Fot. Alex Barcley z Pixabay

Jaki związek ma locha i COVID?

Fundusz covidowy kiedyś trzeba będzie rozliczyć… Przypomina o tym po kontroli NIK. Wśród dysponentów były też MRiRW oraz KRUS.

W latach 2020–2022 wydatki z funduszu przeciwdziałania COVID wyliczono na 184 636,0 mln zł.

W okresie od 1 kwietnia 2020 r. (tj. utworzenia Funduszu) do końca 2022 r. wydatki Funduszu stanowiły znaczne kwoty w relacji do wydatków budżetu państwa: w 2020 r. – 18,4%, w 2021 r. – 9,7% i w 2022 r. – 9%. Nie są to więc błahe kwoty.

Minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych dysponował 547,5 mln zł, co stanowiło 0,3% funduszu.

Z funduszu sfinansowano też m.in. nabór z Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, przeprowadzony w terminie od 4 stycznia do 12 lutego 2021 r. (kwota przyznana 340,6 mln zł).

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie wprowadzono efektywnego systemu zarządzania środkami Funduszu – wskazuje NIK.

NIK zwraca uwagę, że większość objętych badaniem zadań inwestycyjnych finansowanych lub dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Inwestycji Strategicznych, nie miała bezpośredniego związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

„Zdaniem NIK, w przypadku części wydatków, np. środków przekazanych na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego, na zakup śmieciarek, na pomoc udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów hodujących lochy, czy na sfinansowanie dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatku energetycznego oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców gazu ziemnego trudno znaleźć związek tych wydatków z przeciwdziałaniem COVID-19” – zauważa NIK.

Wyniki kontroli przedstawiono w 19 wystąpieniach pokontrolnych, w których sformułowano ogółem 39 wniosków pokontrolnych.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia nadzór Prezesa Rady Ministrów nad Funduszem i wskazuje, że stał się de facto narzędziem do finansowania praktycznie dowolnego zakresu zadań.

Posty powiązane

error: Content is protected !!