Scroll Top
euro stos

Nie ma chętnych na premie dla młodych rolników
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Nie ma chętnych na premie dla młodych rolników
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Premie dla młodych rolników kolejne przedłużenie naboru do 27 października

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa został przedłużony do 27 października 2023 r. termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Premie dla młodych rolników PS dla WPR na lata 2023-2027.

Premia wynosi 200 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wspieramy rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym młodego rolnika, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa.

Kim jest młody rolnik?

Młody rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna, która:

W dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat).

Po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje lub będzie pracowała w tym gospodarstwie.

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Możliwe jest jednak określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące faktycznym o prowadzeniu działalności rolniczej.

Jakie są kryteria otrzymania premii?

Warunki otrzymania premii są następujące:

rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia jako kierujący działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 tys. euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 tys. euro;

powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot wyłącznej własności beneficjenta lub małżeńskiej wspólności majątkowej, użytkowania wieczystego lub wyłącznej, lub wspólnej z małżonkiem dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50 proc. odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);

przedłożenie biznesplanu;

posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zobowiązanie się do ich uzupełnienia.

Zobowiązania beneficjenta

Beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim do:

realizacji założeń biznesplanu;

prowadzenia działalności rolniczej jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – jeśli nie posiadał odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności, ubiegając się o pomoc;

osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich przychodach i utrzymania co najmniej takiego udziału przychodów do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymania jej na zwiększonym, w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu, poziomie do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

skorzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”;

prowadzenia rachunkowości rolniczej w ramach Polskiego FADN lub przy pomocy narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa.

Kolejność przyznawania wsparcia uzależniona jest od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków.

Punktowa ocena wniosków

Zasady przyznawania punktów są następujące:

powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym – do 3 pkt;

kwalifikacje zawodowe lub umiejętności – do 4 pkt;

różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem – do 5 pkt;

przejmowanie gospodarstwa w całości – 4 pkt;

uczestnictwo w systemach jakości – do 5 pkt;

wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym – do 3 pkt;

docelowe prowadzenie produkcji zwierzęcej – 2 pkt;

dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 pkt.

Kolejność przyznawania wsparcia jest uzależniona od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 punktów.

Za przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność przyznaje się 4 punkty. Przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich użytków rolnych (UR) oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.

 

źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

 

Jak informuje ARiMR, o premie z PS WPR 2023-2027 w rozpoczętym 30 sierpnia 2023 r. naborze – i już raz wydłużonym –  stara się 1230 młodych rolników.

Czytaj też:

30 sierpnia nabór wniosków na premie dla młodych rolników

Posty powiązane

error: Content is protected !!