Scroll Top
lama

Ile zwierząt trzeba mieć do płatności ekologicznej?
Fot. Manfred Richter z Pixabay

Ile zwierząt trzeba mieć do płatności ekologicznej?
Fot. Manfred Richter z Pixabay

Łatwiej o płatność ekologiczną

Są projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 i w ramach PROW 2014-2020.

Zaproponowana i przesłana do zatwierdzenia w KE zmiana Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 – zasad przyznawania płatności ekologicznych – polega na obniżeniu z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt, jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię (pakiet 10). Ma to wpłynąć na zwiększenie jej dostępności.

Obniżenie z 0,5 do 0,3 współczynnika jaki jest stosowany do określania maksymalnej powierzchni do której będzie można przyznać płatności ekologiczne (maksymalna powierzchnia, do której można przyznać płatności ekologiczne wynika z podzielenia posiadanych przez rolników zwierząt przeliczonych na DJP przez współczynnik 0,5 – obecnie, a docelowo przez współczynnik 0,3) da możliwość przyznawania rolnikom płatności ekologicznych do większych powierzchni, a tym samym poprawi ich sytuację dochodową (pakiety 7 i 8).

„Biorąc pod uwagę, że minimalna powierzchnia, do której może być przyznana płatność ekologiczna wynosi 0,1 ha to przy ubieganiu się o płatności ekologiczne do takiej powierzchni rolnik musi posiadać zwierzęta w takiej liczbie, że po ich przeliczeniu na DJP będą one stanowiły równowartość 0,03 DJP (co oznacza konieczność posiadania np. 8 szt. kur lub 1 szt. indyka” – wyliczono w uzasadnieniu.

Rolnicy będą mieli możliwość zmiany już złożonych wniosków o płatności ekologiczne w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Proponuje się wprowadzenie w 2023 r. późniejszych terminów na sporządzenie planów działalności ekologicznej oraz przekazanie do ARiMR kopii wybranych stron tego planu dla wszystkich rolników wnioskujących o płatności ekologiczne. Plany działalności ekologicznej mają być sporządzane do 30 września 2023 r., a przekazanie kopii wybranych stron planów nastąpi do 15 października 2023 r.

Poza tym, „mając na względzie sygnalizowane przez rolników oraz doradców rolnośrodowiskowych problemy z rejestracją niektórych gatunków zwierząt w komputerowej bazie danych IRZ (tj. jeleniowate – daniele i jelenie szlachetne, wielbłądowate – alpaki i lamy, oraz koniowate – muły i osły), na podstawie której zwierzęta posiadane przez rolników przeliczane są na DJP, niezbędne jest wprowadzenie na 2023 r. specyficznego rozwiązania, które umożliwi uwzględnienie posiadanych przez rolników zwierząt ww. gatunków przy przyznawaniu płatności ekologicznych pomimo tego, że nie zostały zarejestrowane w bazie IRZ. Proponowane rozwiązanie polega na możliwości złożenia przez rolników oświadczeń o posiadanych przez nich zwierzętach w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 14 marca 2024 r. Formularz oświadczenia będzie udostępniony przez ARiMR, a oświadczenie będzie składane przez rolników w terminie od dnia 15 marca do dnia 21 marca 2024 r.” – podano.

Czytaj też:

Do których gruntów płatność ekologiczna?

Posty powiązane

error: Content is protected !!