Scroll Top
korale sznury

W 2022 r. najniższą wartość przychodów odnotowano w kołach gospodyń wiejskich – 9,1 tys. zł.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

W 2022 r. najniższą wartość przychodów odnotowano w kołach gospodyń wiejskich – 9,1 tys. zł.
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Koła gospodyń wiejskich z najniższym przychodem wśród organizacji non-profit

Przeciętny przychód jednej organizacji non-profit w 2022 roku wyniósł 454,5 tys. zł. Najniższą średnią wartość przychodów odnotowano w kołach gospodyń wiejskich – 9,1 tys. zł.

W 2022 r. w Polsce aktywną działalność prowadziło 103,4 tys. organizacji non-profit (o 8,2 tys. więcej niż w 2020 r.), wśród których najliczniejszą grupę stanowiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (68,9 tys.) – podaje GUS.

Zbiorowość fundacji i kół gospodyń wiejskich liczyła odpowiednio 19,3 tys. i 11,3 tys. jednostek. Najmniej liczną grupę stanowiły społeczne podmioty wyznaniowe oraz organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego (po 2,0 tys.). Status organizacji pożytku publicznego posiadało 9,5 tys. jednostek – podaje GUS.

Największym potencjałem członkowskim charakteryzowały się stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne – przypadała na nie zdecydowana większość członkostw osób fizycznych zadeklarowanych przez podmioty non-profit (79,9%). Kolejną ważną grupą pod względem bazy członkowskiej były organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego – zrzeszały one 14,4% wszystkich członków osób fizycznych.

Non-profit nie znaczy bez przychodu.

W 2022 r. łączna suma przychodów uzyskanych przez organizacje non-profit wyniosła 47,0 mld zł (o 12,6 mld więcej niż w 2020 r.). Dwie najliczniejsze grupy podmiotów, czyli stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne oraz fundacje, osiągnęły przychód w wysokości 39,0 mld zł, co stanowiło 82,9% wszystkich środków finansowych zgromadzonych przez organizacje non-profit.

Przeciętny przychód jednej organizacji non-profit wyniósł 454,5 tys. zł. Społeczne podmioty wyznaniowe osiągnęły najwyższą średnią wartość przychodów, wynoszącą 2519,2 tys. zł, natomiast najniższą odnotowano w kołach gospodyń wiejskich – 9,1 tys. zł.

Ponad połowa przychodów organizacji non-profit pochodziła ze źródeł nierynkowych (59,4%).

W tej kategorii zdecydowanie największy udział miały środki publiczne (41,5%), w tym dofinansowanie z administracji samorządowej (18,4%). Przychody ze źródeł rynkowych kształtowały się na poziomie 31,1%. Dominowały tu wpływy z odpłatnej działalności statutowej (16,1%) oraz z działalności gospodarczej (12,8%). Składki członkowskie i inne środki finansowe stanowiły 9,5% wszystkich przychodów osiągniętych przez organizacje non-profit – podaje GUS.

 

Źródło informacji: dane GUS

Posty powiązane

error: Content is protected !!