Scroll Top
kominy wiatrak ciepłowwnia

Z czego wytwarzać ciepło?
Fot. NoName_13 z Pixabay

Z czego wytwarzać ciepło?
Fot. NoName_13 z Pixabay

NIK: Ciepło ucieka, czas ucieka

Działania administracji publicznej nie przyczyniły się do zmniejszenia uciążliwości źródeł wytwarzania ciepła dla środowiska i oszczędniejszego gospodarowania energią w procesach dostarczania ciepła – podaje NIK po kontroli.

Działania doraźne, bez wizji celu – to zarzut NIK praktycznie dla wszystkich organów państwa, podejmujących działania dotyczące zaopatrzenia w ciepło.

„Blisko 90% skontrolowanych gmin nie dysponowało aktualnymi Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – zaś jedna gmina nie miała ich wcale – a to dlatego, że gminy nie dokonywały nakazanej ustawą ich aktualizacji co najmniej raz na trzy lata. Same więc pozbawiały się bardzo skutecznego narzędzia planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, prąd i gaz” – podaje NIK. Nieprawidłowości te mogą skutkować odmową przyłączenia do sieci ubiegających się o to nowych odbiorców, co grozi niezaspokojeniem potrzeb mieszkańców tych gmin.

NIK podaje też, że żaden z gminnych systemów ciepłowniczych w okresie objętym kontrolą nie uzyskał statusu efektywnego energetycznie, a dominującym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła było paliwo węglowe – w żadnej gminie nie powstały odnawialne źródła energii, przez co większość funkcjonujących tam systemów nie spełnia kryteriów efektywności energetycznej i nie może liczyć na zmniejszenie strat ciepła w sieciach.

Wśród wniosków pokontrolnych jest doprecyzowanie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo energetyczne, poprzez określenie terminu wykonania oceny potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy oraz jej przedmiotowych i merytorycznych ram – celem wykluczenia dowolności w realizacji przez gminy wyznaczonego obowiązku.

Izba wniosła też do Ministra Klimatu i Środowiska o niezwłoczne opracowanie projektu Strategii na rzecz ciepłownictwa i przedłożenie go Radzie Ministrów.

Posty powiązane

error: Content is protected !!