Scroll Top
euro zegar

Ledwie zakończono przyjmowanie wniosków o dopłaty, a już można wnioskować o zmiany
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Ledwie zakończono przyjmowanie wniosków o dopłaty, a już można wnioskować o zmiany
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Do Sejmu trafił już poselski projekt zmian dotyczących płatności ryczałtowej i ekoschematów

Ponieważ pokrywa się ze zmianami zapowiadanymi przez rząd, można przypuszczać, że jest to projekt rządowy, a składając go przez posłów uniknięto konieczności konsultacji projektu i oceny skutków regulacji.

30 czerwca grupa posłów PiS – przedstawiciel wnioskodawców to Jerzy Małecki – złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027.

Realizuje on zapowiedzi ministra rolnictwa Roberta Telusa, przedstawiane jako propozycja rządowa.

Więcej:

Ekoschematy znów do zmiany, a bez ryczałtu ani rusz 

Epizodyczna płatność ryczałtowa

Projekt wprowadza do Planu Strategicznego nowy rozdział „Przepisy epizodyczne”, przewidujący możliwość szczególnego postępowania w tym roku: wnioskowania o płatność ryczałtową.

Wyniesie ona 225 euro na ha, ma przysługiwać tym, którzy m.in. mieli 31 maja 2023 r. nie więcej niż 5 ha  użytków rolnych i w ubiegłym roku przyznano im płatności bezpośrednie. Zaliczki z tytułu płatności dla małych gospodarstw wypłaca się w wysokości, w terminie, w trybie oraz na warunkach określonych dla wypłaty zaliczek z tytułu podstawowego wsparcia dochodów – proponuje się.

Jak podano w uzasadnieniu, ta grupa gospodarstw stanowi ok. 51% wszystkich ubiegających się o płatności bezpośrednie, a jednocześnie dysponuje zaledwie 12% powierzchni gruntów rolnych w Polsce. Stawka 225 euro „przewyższa łączny poziom dwóch najpowszechniej stosowanych płatności bezpośrednich, tj. podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, dzięki czemu rozwiązanie to staje się atrakcyjne dla znacznej części małych gospodarstw. Z drugiej strony projektowana wysokość wsparcia dla małych gospodarstw jest niższa od łącznego poziomu płatności, jakie rolnik może uzyskać decydując się na podjęcie dodatkowych zobowiązań i ubieganie się o płatności w ramach ekoschematów.”

Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw składa się w terminie do 31 sierpnia 2023 r. i do tego dnia może być też wycofane.

Ekoschematy do zmiany

Do 31 sierpnia można też składać zmiany we wnioskach o płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi lub o płatności ekologiczne.

Będzie również możliwość złożenia wniosków o płatności w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe w stosunku do gruntów, które dotychczas nie były objęte takimi wnioskiem, ale były objęte wnioskiem o przyznanie płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności ekologiczne w stosunku do gruntów, które dotychczas nie były objęte takimi wnioskami.

W przypadku płatności ekologicznych złożenie wniosku lub zmiana już złożonego wniosku mają być możliwe jedynie w zakresie, w jakim wprowadzane są zmiany w Planie, tj. w zakresie premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej oraz w zakresie tych upraw, w przypadku których warunkiem ich przyznania jest posiadanie przez rolników zwierząt, tj. do upraw paszowych oraz do trwałych użytków zielonych.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, projekt zmian w Planie Strategicznym dotyczący ekoschematów już przesłano do KE. W zmienianej ustawie określone są jedynie ogólne warunki przyznawania płatności w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe. Z tego względu zmiany w zakresie warunków przyznawania tej płatności zostaną wdrożone na mocy zmiany przepisów wykonawczych.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, „W odniesieniu do ekoschematu Rolnictwo węglowe, w przesłanej do KE zmianie Planu proponuje się wprowadzenie uproszczeń, które wpłyną na zwiększenie dostępności tego wsparcia dla rolników, w szczególności poprzez rezygnację z wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów wymaganej do skorzystania z ekoschematu Rolnictwo węglowe. Ponadto proponowane zmiany dotyczą rozszerzenia możliwości realizacji poszczególnych praktyk objętych tą interwencją w gospodarstwach, tj. umożliwienia łączenia niektórych praktyk na tej samej powierzchni, zmniejszenia powierzchni (do co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie), do której powinien zostać opracowany plan nawożenia w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia.”

Łączenie praktyk dotyczy np. praktyki Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe z praktyką Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji.

Natomiast w zakresie rolnictwa ekologicznego „zmiana Planu przewiduje obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt, jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania podejmowaniem przez rolników zobowiązań w ramach interwencji, przede wszystkim wśród tych posiadających zwierzęta w liczbie nie pozwalającej spełnić dotychczasowego warunku <wejściowego> na potrzeby przyznania ww. premii.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!