Scroll Top
powódź zalane domy

W dziewięciu spośród 11 gmin złamano przepisy Prawa wodnego
Fot. lmaresz z Pixabay

W dziewięciu spośród 11 gmin złamano przepisy Prawa wodnego
Fot. lmaresz z Pixabay

Na terenach powodziowych wciąż wolno budować?

NIK skontrolowała działania samorządów zmierzające do ograniczania zabudowy terenów zagrożonych powodzią i uznała je za niewystarczające.

„W żadnej z 11 skontrolowanych gmin obszary szczególnego zagrożenia powodzią nie zostały objęte w całości planami zagospodarowania przestrzennego. W większości z nich pokrycie planami wynosiło poniżej 50 proc. (część gmin w ogóle nie miała danych na ich temat), w efekcie kształtowanie i regulacja przestrzeni odbywało się głównie na podstawie indywidualnie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co nie zapewniało racjonalnego gospodarowania przestrzenią” – ta uwaga NIK pokazuje brak przygotowania gmin do ochrony mieszkańców nie tylko przed powodzią.

Poza tym w dokumentach planistycznych gmin nie uwzględniano wystarczająco decyzji wydawanych przez Wody Polskie co do warunków zabudowy i zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią.

Ani gmina, ani inwestor nie mieli pełnej informacji o sytuacji i ewentualnych kosztach z tytułu inwestycji w infrastrukturę chroniącą mieszkańców przed podtopieniami i powodziami oraz o wynikających z tego potencjalnych stratach.

NIK podaje, że w dziewięciu spośród 11 skontrolowanych gmin złamano przepisy Prawa wodnego. Samorządy nie uzgadniały z Wodami Polskimi projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również nie uwzględniały lub w niepełnym stopniu uwzględniały w wydawanych decyzjach warunków zabudowy i zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. NIK zwraca uwagę, że po wydaniu decyzji uzgadniającej Wody Polskie nie posiadały informacji, czy warunki wskazane w ich decyzji zostały uwzględnione przez samorządy – to podsumowanie wyników tej kontroli.

Posty powiązane

error: Content is protected !!