Scroll Top
pole gospodarstwo budynki

Kto wydzierżawi ośrodek produkcji rolniczej?

Fot. William Sturgell z Pixabay

Kto wydzierżawi ośrodek produkcji rolniczej?

Fot. William Sturgell z Pixabay

Kto wydzierżawi ośrodek produkcji rolniczej?

Są znane kryteria, jakie będą stosowane przez KOWR przy wyborze najkorzystniejszej oferty dzierżawy ośrodków produkcji rolniczej. Trzeba mieć doświadczenie i potencjał.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów oceny ofert oraz sposobu ich dokumentowania w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę ośrodków produkcji rolniczej

określa szczegółowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych i liczbę punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzaje dowodów potwierdzających ich spełnienie, mając na względzie zapewnienie efektywnego wykorzystania potencjału produkcyjnego ośrodków produkcji rolniczej.

Kryteria oceny ofert, ich wagi oraz zasady punktacji obowiązują na terenie całego kraju i wszystkie mają charakter obligatoryjny – podano w projekcie.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

1) Wysokość czynszu dzierżawnego:

a) maksymalna liczba punktów wynosi 50,

b) maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferta z najwyższym rocznym czynszem za ośrodek,

c) zero punktów otrzymuje oferta z wywoławczą wysokością czynszu.

2) Doświadczenie w prowadzeniu produkcji rolniczej, zgodnej z profilem produkcyjnym wydzierżawianego ośrodka:

a) maksymalna liczba punktów wynosi 10,

b) maksymalną liczba punktów otrzymuje oferta, w której uczestnik przetargu udokumentuje:

– co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu produkcji rolniczej, zgodnej z profilem ośrodka oraz

– średnioroczna skala produkcji rolniczej prowadzonej przez uczestnika przetargu w roku poprzedzającym przetarg, wynosiła co najmniej 50% średniorocznej docelowej produkcji rolniczej ustalonej dla ośrodka,

c) zero punktów otrzymuje oferta, w której uczestnik przetargu nie udokumentuje spełnienia łącznie warunków o których mowa w lit. b,

d) dokumentami potwierdzającymi odpowiednio spełnienie kryteriów o których mowa w pkt b, mogą być w szczególności:

– decyzje Agencji o przyznaniu płatności obszarowych,

– dokument Agencji o średniorocznej liczbie zwierząt danego gatunku utrzymywanych w gospodarstwie uczestnika przetargu w roku poprzedzającym przetarg, wyrażona w dużych jednostkach przeliczeniowych,

– faktury potwierdzające roczną sprzedaż produktów rolnych,

– dokument wydany przez podmiot prowadzący rejestr danego gatunku zwierząt,

– dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii lub inne dokumenty potwierdzające prowadzenie danego rodzaju i skali produkcji rolnej,

– decyzja ustalająca wymiar podatku rolnego,

– umowa dzierżawy z datą pewną,

– inne dokumenty potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego.

3) Zdolności techniczne:

a) maksymalna liczba punktów wynosi 8,

b) punkty przyznawane są za każdą maszynę rolniczą znajdującą się w posiadaniu uczestnika przetargu co najmniej od roku, nie starszą niż 5 letnią:

– ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 120 koni mechanicznych – 1 pkt,

– kombajn do zboża – 2 pkt,

– samojezdna sieczkarnia polowa – 2 pkt,

– opryskiwacz samojezdny – 2 pkt,

– kombajn do zbioru buraków – 3 pkt,

– ładowarka teleskopowa – 1 pkt,

– przyczepa do zbioru zielonki – 1 pkt.

c) dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do danej maszyny, mogą być w szczególności:

– faktura zakupu,

– umowa zakupu,

– umowa leasingu.

4) Współpraca z uczelniami i szkołami rolniczymi w okresie 3 lat poprzedzających dzień przetargu:

a) maksymalna liczba punktów wynosi 8,

b) punkty przyznawane są za udokumentowaną współpracę uczestnika przetargu ze szkołami, uczelniami, instytutami i państwowymi osobami prawnymi za:

– każdą osobę, która w gospodarstwie uczestnika przetargu, odbyła praktyki rolnicze lub staż pracy w rolnictwie – 1 pkt,

– współpracę badawczą lub w zakresie prac rozwojowych związanych z nowoczesnymi technologiami w rolnictwie – 2 pkt,

– udział w projektach badawczych związanych z rolnictwem – 2 pkt.

c) dokumentami potwierdzającymi odpowiednio spełnienie kryteriów o których mowa w lit. b, mogą być w szczególności:

– dokument wydany przez szkołę lub uczelnię kształcącą w zawodach rolniczych,

– dokument wydany przez uczelnię lub instytut lub państwową osobę prawną.

5) Certyfikaty, znaki jakości, nagrody i wyróżnienia, uzyskane w okresie 3 lat poprzedzających dzień przetargu, zgodne z profilem produkcyjnym wydzierżawianego ośrodka:

a) maksymalna liczba punktów wynosi 6,

b) za każdy certyfikat, znak jakości wydany przez instytucje krajowe – 1,5 pkt,

c) za każdą nagrodę i wyróżnienie wydane przez instytucje działające co najmniej na poziomie województwa – 0,5 pkt,

d) za dokumenty, o których mowa w lit. b i c wydane przez instytucje Unii Europejskiej lub międzynarodowe – 3 pkt.

6) Powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z Zasobu przez uczestnika przetargu:

a) maksymalna liczba punktów wynosi 10,

b) maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nabył lub dzierżawi łącznie nie więcej niż 300 ha użytków rolnych,

c) zero punktów otrzymuje oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nabył lub dzierżawi łącznie więcej niż 900 ha użytków rolnych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!