Scroll Top
mleko drops-g0fc1a8769_1920

Mlekpol z zarzutami UOKiK
fot. artemtation z Pixabay

Mlekpol z zarzutami UOKiK
fot. artemtation z Pixabay

Mlekpol z zarzutami UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił Mlekpolowi zarzuty nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Przedsiębiorca może nieuczciwie wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec dostawców, za co grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy – podał urząd w komunikacie prasowym.

Lista zarzutów, stawianych spółdzielni, jest długa.

Dotyczą one m.in. następujących praktyk:

  • możliwość jednostronnej zmiany cennika skupu mleka, również z mocą wsteczną. Zmiana cennika nie wymaga zgody spółdzielców, a niekiedy nawet ich powiadamiania;
  • utrudniony dostęp dostawcy do pełnej informacji o warunkach realizacji umowy. Kontrakt wymaga od rolników spełnienia wymogów dotyczących jakości mleka  zawartych w aktach wewnętrznych spółdzielni. Warunki te nie są dołączane do umowy, zatem dostawca nie posiada pełnej wiedzy, jakie dodatkowe parametry, poza ustawowymi, musi spełniać wyprodukowane mleko, ani jakie są szczegółowe zasady świadczenia dostaw;
  • niejasne zasady stosowania kar, ich arbitralne wymierzanie. Dostawca, nawet za drobne naruszenie umowy jest zagrożony karą pieniężną, rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia lub innymi sankcjami, które spółdzielnia może stosować łącznie;
  • obniżanie ceny na pełnowartościowe mleko w okresie wypowiedzenia umowy;
  • brak możliwości weryfikacji jakości mleka w niezależnym od Mlekpolu laboratorium. Wynik oceny jakościowej sprzedawanego mleka ma zasadnicze znaczenie dla dostawcy, gdyż decyduje o cenie. W przypadku obniżenia ceny mleka lub nieprzyjęcia go na skutek negatywnej oceny jego jakości przez Mlekpol, dostawca nie ma możliwości zweryfikowania badań w laboratorium niezależnym od spółdzielni;
  • brak możliwości zwolnienia producenta z obowiązku dostawy mleka w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych (np. wypadku, awarii, trudnych warunków atmosferycznych). Mlekpolowi natomiast przysługuje uprawnienie do nieodebrania mleka w razie wystąpienia siły wyższej.

Czeka nas rewolucja w spółdzielczości mleczarskiej?

Trzeba zauważyć, że UOKiK „bada” te sprawy od dawna – w 2018 roku przygotowano nawet raport „z postępowania wyjaśniającego”.

streszczenie raportu UOKiK

Posty powiązane

error: Content is protected !!