Scroll Top
krowy łąka

Za co płatność na „Dobrostan zwierząt” z PS dla WPR?
Fot. Marjon Besteman z Pixabay

Za co płatność na „Dobrostan zwierząt” z PS dla WPR?
Fot. Marjon Besteman z Pixabay

Dla kogo i kiedy płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” z PS dla WPR?

Przygotowano projekt rozporządzenia, regulującego zasady udzielania płatności przewidzianych w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”.

Dopiero dziś do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

13 wariantów z niezliczoną liczbą praktyk

Płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi za realizację poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt – realizowanych w ramach 13 wariantów  ekoschematu  Dobrostan zwierząt:

1)   wariant Dobrostan loch;

2)   wariant Dobrostan tuczników;

3)   wariant Dobrostan krów mlecznych;

4)   wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach;

5)  wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym;

6)  wariant Dobrostan opasów;

7) wariant Dobrostan owiec;

8)  wariant Dobrostan kur niosek;

9)  wariant Dobrostan kurcząt brojlerów;

10)  wariant Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa;

11)  wariant Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach;

12)  wariant Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym;

13)  wariant Dobrostan kóz.

W rozporządzeniu podano wszystkie praktyki, które będą mogły być realizowane w ramach poszczególnych wariantów. Określono też czas realizacji wymogów w poszczególnych wariantach.

Do wyboru i łączenia

Rolnik może realizować więcej niż jedną praktykę i więcej niż jeden wariant; nie dotyczy to łączenia praktyk zwiększenia powierzchni bytowej dla danej grupy technologicznej zwierząt o 20% i 50% – zaznaczono. Rolnik utrzymujący bydło na uwięzi nie może realizować praktyki polegającej na zapewnieniu zwiększonej powierzchni bytowej o 20% lub 50% oraz zapewnieniu wypasu krowom mlecznym. Rolnik nie może też jednocześnie realizować wariantu dotyczącego utrzymania krów mamek w pomieszczeniach/ budynkach i w systemie otwartym. Także warianty Dobrostanu koni utrzymywanych w pomieszczeniach/ budynkach i Dobrostanu koni utrzymywanych w systemie otwartym nie mogą być realizowane w jednym gospodarstwie.

Praktykę dotyczącą chowu świń w systemie zamkniętym uznaje się za zrealizowaną, kiedy rolnik jednocześnie realizuje wariant Dobrostan loch i wariant Dobrostan tuczników, pod warunkiem że tuczniki zostały urodzone w gospodarstwie tego rolnika.

Praktykę dotyczącą zapewnienia wybiegu dla krów mlecznych, krów mamek i opasów uznaje się za zrealizowaną, jeżeli w okresie pastwiskowym rolnik realizuje praktykę dotyczącą zapewnienia wypasu przez 10 godzin dziennie – podano.

Uwaga na terminy

Rozporządzenie przewiduje, że ewentualnie wymagany plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządza się w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej Agencji.

Plan poprawy dobrostanu zwierząt – zawierający podpis rolnika i doradcy rolniczego – rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Określono też czas dostarczania prowadzonych i wymaganych rejestrów i zdjęć geotagowanych. Rozporządzenie określa rodzaje składanych przez rolnika oświadczeń oraz termin ich dostarczenia do Agencji.

Wprowadzono obowiązek odbycia przez rolnika jednorazowego szkolenia z zakresu metod chowu i hodowli stosowanych w produkcji zwierzęcej zmierzających do ograniczenia stosowania  antybiotyków oraz określono termin, kiedy takie szkolenie powinien odbyć.

Warunki płatności

W rozporządzeniu wskazano warunki przyznania płatności dobrostanowej, tj. na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej rolnik posiada, odpowiednio do realizowanego wariantu:

a) co najmniej jedną oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w komputerowej bazie danych

–       lochę oznakowaną kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy lub

–       jedną krowę;

b) kurnik na minimum 350 stanowisk zarejestrowany w komputerowej bazie danych – w przypadku wariantu dotyczącego dobrostanu kur niosek;

c) kurnik na minimum 500 stanowisk zarejestrowany w komputerowej bazie danych – w przypadku wariantu dotyczącego dobrostanu kurcząt brojlerów;

d) pomieszczenie na minimum 100 stanowisk zarejestrowany w komputerowej bazie danych – w przypadku wariantu dotyczącego dobrostanu indyków;

e) co najmniej 2 konie dorosłe w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze źrebięciem zgłoszonym do komputerowej bazy danych.

Określono też zasady wsparcia w systemie uproszczonym dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego, a także wymagania względem rolnika, ubiegającego się o przyznanie płatności dobrostanowej w przypadku, gdy zwierzęta rolnika przebywają w pomieszczeniu lub w budynku razem ze zwierzętami tej samej grupy technologicznej danego gatunku zwierząt innego posiadacza.

Określono też, że płatność dobrostanowa w ramach wariantów – Dobrostan loch, Dobrostan tuczników, Dobrostan krów mlecznych, Dobrostan krów mamek, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym i Dobrostan opasów przysługuje za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt i jest określana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez danego rolnika za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt obliczonej zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

Przewidziano różne sytuacje związane z przemieszczaniem zwierząt.

W projekcie rozporządzenia zostały również określone poziomy degresywności – w ramach wszystkich wariantów dobrostanowych – degresywności podlega płatność dobrostanowa w odniesieniu do liczby zwierząt wyrażonej w DJP wg zasady, że powyżej 100 DJP do 150 DJP wynosi 75%, a w odniesieniu do liczby zwierząt powyżej 150 DJP płatności dobrostanowej nie przyznaje się. W celu wsparcia rolnictwa ekologicznego zaplanowano, aby degresywność nie obowiązywała rolników wnioskujących o płatności dobrostanowe na uproszczonych zasadach.

Zastrzeżono, że wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych, poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt,  nie może przekraczać 15% wypłaconej płatności dobrostanowej w ramach danego wariantu i nie może być wyższa niż 1500 zł w ramach jednego gatunku zwierzęcia, a w przypadku drobiu – wszystkich gatunków ptaków objętych płatnościami dobrostanowymi.

Wejście w życie

W odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej złożonych w okresie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Opiniowanie i konsultacje projektu zaplanowano do 20 marca (tj. do poniedziałku).

Projekt rozporządzenia pod tekstem.

Wymogi wariantów i praktyk są określone w załączniku nr 2 do projektu.

Czytaj też:

Ekoschemat “Dobrostan zwierząt” z ważnymi zmianami 

 

Projekt rozporządzenia 

Posty powiązane

error: Content is protected !!