Scroll Top
łąka kwiaty chronione

Utrzymano zasady i stawki płatności ONW
Fot. Larisa Koshkina z Pixabay

Utrzymano zasady i stawki płatności ONW
Fot. Larisa Koshkina z Pixabay

Dla kogo płatność ONW według Planu Strategicznego?

Główne zasady wypłacania tej płatności i jej stawki pozostają takie, jak były dotychczas.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 nie zawiera niespodzianek.

W okresie 2023-2027 do obszarów ONW zaliczone będą obszary, które zostały wyznaczone na potrzeby okresu programowania 2014-2020 i kwalifikowały się do wsparcia dotychczas (lista obszarów ONW obowiązuje od 2019 r.). Płatności ONW przyznawane będą do użytków rolnych rolnikom, którzy spełniają warunki przyznania płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodów, gdyż zasadnicze warunki przyznawania płatności ONW oraz podstawowego wsparcia dochodów są takie same.

Aplikacja eWniosekPlus automatycznie przypisze do działek deklarowanych do podstawowego wsparcia dochodów odpowiedni typ i strefę ONW oraz powierzchnię kwalifikującą się do tej płatności.

Płatności przyznawane są co roku, na hektar użytków rolnych, i stanowią iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

A stawki? Określono je tak jak dotąd:

Stawka płatności ONW na 1 ha użytków rolnych (stawka podstawowa) wynosi:

1) 179 zł – na obszarze ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I;

2) 264 zł – na obszarze ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II;

3) 179 zł – na obszarze ONW typu specyficznego strefy I;

4) 264 zł – na obszarze ONW typu specyficznego strefy II;

5) 550 zł – na obszarze ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., jeżeli rolnik ten jest posiadaczem zwierząt gatunków: alpaki (Vicugna pacos), bydło domowe (Bos taurus) i bawoły domowe (Bubalus bubalis), zwane dalej „bydłem”, daniele (Dama dama), gęsi (Anserinae), jelenie szlachetne (Cervus elaphus), kozy (Capra hircus), lamy (Lama glama), muły (Equus mule), osły (Equus asinus), owce (Ovis aries) lub konie (Equus caballus), których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika;

6) 450 zł – na obszarze ONW typu górskiego;

7) 750 zł – na obszarze ONW typu górskiego, jeżeli ten rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w pkt 5, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika.

Tej płatności dotyczy i dotyczyć będzie degresywność: do 25 ha wypłacane będzie 100% płatności; 25,01 – 50 ha – 50% płatności; 50,01 – 75 ha – 25 % płatności; powyżej 75 ha płatność ONW nie jest przyznawana.

Liczba DJP obliczana będzie jako suma iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt i współczynników ich przeliczenia na DJP. Współczynniki te są określone w załączniku do projektowanego rozporządzenia.

Przy ustalaniu spełnienia warunku posiadania zwierząt bierze się pod uwagę zwierzęta posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od 15 marca do 30 września danego roku. Warunek posiadania zwierząt uznaje się za spełniony również, jeżeli rolnik spełnia jednocześnie warunki przyznania pomocy finansowej w ramach interwencji „Rolnictwo ekologiczne” z PS lub PROW w zakresie posiadania zwierząt, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach pakietów dotyczących Trwałych użytków zielonych, o ile ich liczba wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych.

Beneficjenci ONW to ok. 740 000 rolników i 500 spółdzielni.

Dla spółdzielni limity ustala się w zależności od liczby członków.

Posty powiązane

error: Content is protected !!