Scroll Top
wynagrodzenie pensja

W dziale PKD obejmującym rolnictwo warto być zatrudnionym, ale w zawodach rolniczych (i zbliżonych) – już niekoniecznie.
Fot. Raten-Kauf z Pixabay

W dziale PKD obejmującym rolnictwo warto być zatrudnionym, ale w zawodach rolniczych (i zbliżonych) – już niekoniecznie.
Fot. Raten-Kauf z Pixabay

Jakie zarobki w dziale „rolnictwo” i dla zawodów rolniczych?

W październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 7001,28 zł. Było ono o 22,8% wyższe od mediany wynagrodzeń – wyliczył GUS.

Zanim zagłębimy się w rozważania, kto i gdzie ma lepiej, a kto najlepiej, trzeba powiedzieć, że dane GUS dotyczą osób zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób, objętych badaniem struktury wynagrodzeń.

Dane te – jak informuje GUS – „pochodzą z reprezentacyjnego badania Struktura wynagrodzeń za październik 2022 r. Źródłem danych jest sprawozdanie realizowane co dwa lata przez jednostki sprawozdawcze o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Badanie jako jedyne pozwala na szczegółową analizę zróżnicowania wynagrodzeń miesięcznych i godzinowych z uwzględnieniem cech osób fizycznych, takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód, a także cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób, m.in. rodzaj działalności, sektor własności, wielkość zakładu i położenie geograficzne. Wyniki badania zostały uogólnione dla zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych), ale w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy”.

Ilu zatrudnionych ma przeciętne wynagrodzenie?

W październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 7001,28 zł.

W październiku 2022 r. jednak aż połowa zatrudnionych otrzymała miesięczne wynagrodzenie brutto nie wyższe niż 5701,62 zł (to mediana – mediana wynagrodzeń to inaczej wynagrodzenie środkowe, dzielące zatrudnionych na dwie równoliczne grupy: jedna otrzymuje wynagrodzenia niższe od mediany, druga – wyższe).

Wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymywało 70,9% kobiet i 61,9% mężczyzn.

Minimalne lub mniejsze wynagrodzenie, zgodne z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za październik 2022 r. otrzymało 6,3% zatrudnionych.

W grupie pracowników, którzy otrzymali od 100,0% do 200,0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto znalazło się 27,5% zatrudnionych.

Kto ma przeciętne wynagrodzenie?

Najwyższe wynagrodzenie brutto w październiku 2022 zanotowano w sekcji PKD „informacja i komunikacja”. Było ono wyższe od przeciętnego wynagrodzenia ogółem o 77,8%. W tej sekcji PKD zarówno mężczyźni, jak i kobiety osiągali najwyższe wynagrodzenie.

Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w sekcji „zakwaterowanie i gastronomia”. Ich przeciętne wynagrodzenie stanowiło zaledwie 66,1% przeciętnego wynagrodzenia ogółem.

W dziale PKD „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” przeciętne wynagrodzenia sięgają 8 tys. zł.

Powyżej średniej zarabiają przedstawiciele dwóch grup zawodów:

– przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (ich wynagrodzenia były wyższe od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogółem o 79,6 proc.)

– specjaliści (o 20,8 proc.).

Niższe o ponad ⅓ od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto otrzymywali „pracownicy wykonujący prace proste” oraz „pracownicy usług i sprzedawcy”.

W dziale „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” jest niewiele lepiej – dla tej grupy odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyliczono na ok. 30 proc.

Przeciętne wynagrodzenia dla rolników jak mediana w kraju

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według wielkich grup zawodów ogółem w kraju w październiku 2022 wyliczono  ogółem na 7001,28 zł, dla mężczyzn na 7558,54 zł, a dla kobiet na 6430,06 zł.

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy otrzymywali: ogółem 4866,99 zł, mężczyźni 4810,50 zł, kobiety 5038,30 zł.

Tylko w tej grupie wynagrodzenia kobiet przewyższały wynagrodzenia mężczyzn – w zawodach z tej grupy kobiety zarabiały 4,7 proc. więcej niż mężczyźni. Ich wzrost wynagrodzeń w porównaniu z październikiem 2020 był najwyższy ze wszystkich grup (o 25,3 proc.).

Aż 84,8 proc. pracowników z tej grupy otrzymywało wynagrodzenia miesięczne brutto niższe lub równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w 2022 r. (średnia dla kraju to 66,3 proc.).

Jak z tego wynika, w dziale PKD obejmującym rolnictwo warto być zatrudnionym, ale w zawodach rolniczych (i zbliżonych) – już niekoniecznie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!