Scroll Top
agriculture-gec052418a_1920

Zadrzewienia i zalesienia ze wsparciem PS
Fot. Holger Schué z Pixabay

Zadrzewienia i zalesienia ze wsparciem PS
Fot. Holger Schué z Pixabay

Dla kogo pomoc na zadrzewienia i zalesienia według Planu Strategicznego?

Komitet Monitorujący przedstawił uchwałę określającą kryteria wyboru dla czterech interwencji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027: „Zalesianie gruntów rolnych”, „Tworzenie zadrzewień śródpolnych”, „Zakładanie systemów rolno-leśnych”, „Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych”.

Kryteria wyboru – czyli system punktów przyznawanych ubiegającym się o wsparcie w związku z koniecznością wyboru wniosków do dofinansowania – są dla wielu interwencji jednakowe.

Las od nowa

Ubiegając się o pomoc na „Zalesianie gruntów rolnych” trzeba zebrać co najmniej 6 punktów, a na „Tworzenie zadrzewień śródpolnych” i „Zakładanie systemów rolno-leśnych” – 5 punktów.

Kryteria wyboru preferują zlokalizowanie inwestycji na korytarzach ekologicznych w ramach Sieci Natura 2000 (to 14 punktów w przypadku każdej z tych 3 interwencji), o ile te obszary są przewidziane do zalesienia w Planach Zadań Ochronnych lub Planach Ochrony dla tych obszarów. Ponadto preferowane są inwestycje przylegające do śródlądowych wód powierzchniowych (po 10 pkt.), zlokalizowane na terenach o nachyleniu powyżej 12 stopni (po 12 pkt.), zlokalizowane na glebach klasy V, VI lub VIz (6 pkt.) i przynajmniej w części w obszarach ONW (5 pkt.), a także w województwach o lesistości poniżej 30 proc. (4 pkt.). 8 pkt można otrzymać ubiegając się o wsparcie na „Zalesianie gruntów rolnych”, jeśli grunty przylegają przynajmniej w części do lasu lub obszaru zalesionego.

Kryteria rozstrzygające to: potrzeby i preferencje zalesieniowe według wariantu III – środowiskowego, określone w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, a także niższa kwota wsparcia.

Las w poprawie

Natomiast dla interwencji „Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych” minimalna liczba punktów to 8, a pomoc zmierza do osiągnięcia celu, jakim jest ekologiczna stabilność obszarów leśnych. Punktowane są inwestycje mające wprowadzać podsadzenia w istniejących lasach:

zakładanie remiz leśnych – 22 pkt.

stref ekotonowych – 20 pkt.

dolesianie luk – 18 pkt.

wprowadzanie drugiego piętra lub podszytu w drzewostanie – 16 pkt.

Na preferencje mogą liczyć inwestycje przylegające do śródlądowych wód powierzchniowych (14 pkt.), w lasach uznanych za szczególnie chronione (12 pkt.), położone przynajmniej w części na obszarach parków narodowych lub rezerwatów lub Natura 2000 (10 pkt.), cięcia pielęgnacyjne w młodszych klasach (8 pkt.), inwestycje położone przynajmniej w części na gruntach ONW (6 pkt.).

W przypadku zbiegu liczby punktów kryterium rozstrzygającym ma być ubieganie się o przyznanie pomocy w niższej wysokości.

Posty powiązane

error: Content is protected !!